Hra na varhany 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNV1 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav TŮMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel ČERNÝ, Pavel SVOBODA, Jaroslav TŮMA

Obsah

Cíl výuky:

Hra na varhany je předmět specializovaný na všestranný rozvoj umělecké osobnosti studenta, ve kterém zásadní váhu tvoří rozvíjející se technické dovednosti studenta a zároveň jeho cílevědomá postupná snaha o vyzrávání všech složek, které osobnost umělce spoluvytvářejí a definují. Jedná se zejména o pochopení specifických zákonitostí varhanní interpretace, uchopení stylových odlišností nástrojů různých velikostí, vlastností a stylových zaměření, a to v plné jejich šíři. Dalšími atributy patřícími k výbavě vyzrálého interpreta je rozvoj jeho vkusu a širokých vědomostí a dovedností v oblastech s nástrojem a jeho ovládáním souvisejících, tj. orientace v hudební literatuře varhan, ve využití nástroje v liturgické hudbě, ve schopnosti využití improvizace v rámci hudební interpretace. Každý adept varhanního umění přichází na vysokou školu ve zcela odlišném stádiu osobnostního vývoje a technické i hudebně přednesové úrovně. Cíl předmětu nelze proto definovat odlišně pro jednotlivé semestry. Cílem je ve všech semestrech zvládnutí všech atributů umělecké varhanní hry a neustálá snaha o profesionálně komplexní zvládnutí oboru.

Tematické okruhy:

Studium skladeb J. S. Bacha a dalších barokních autorů

Studium skladeb stylového období romantismu

Studium skladeb 20. a 21. století

Studium skladeb z okruhu českých, či slovenských skladatelů všech stylových období

Studium skladeb dalších stylových období, např. “předbachovských” či období klasického

Výsledky učení

Dle individuální situace studenta se vyřešily specifické problémy varhanní hry na stupni odpovídajícím schopnostem studenta:

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Základní varhanní literatura ke studiu:

J. S. Bach: Preludia a fugy, partity, chorální zpracování jednotlivá i ve sbírkách, Passacaglia, fantasie, triosonáty apod.

V každém semestru nastuduje student min. jedno závažné dílo J. S. Bacha. Pořadí a obtížnost děl se určuje individuálně, a to tak, aby během studia prošel student nejen co největší počet varhanních děl J. S. Bacha, ale aby zároveň vybudoval svůj repertoár tak, aby v jeho portfoliu nechyběla žádná ze základních hudebních forem, jakým se Bach věnoval.

Tato repertoárová osa se v průběhu studia doplňuje skladbami Bachových předchůdců i současníků. Ze základních oblastí lze jmenovat tyto autory: G. Frescobaldi, J. Pachelbel, G. Muffat, N. Grigny, F. Couperin, J. P. Sweelinck, S. Scheidt, D. Buxtehude aj. Dbá se na výběr hudebních forem, které se s repertoárem z tvorby Bachovy vhodně doplňují.

Z období romantismu a pozdního romantismu se v rámci studia věnují studenti C. Franckovi, A. Guilmantovi, L. Viernovi, Ch. Widorovi, M. Duprému, M. Duruflému, aj. z oblasti francouzské, F. Mendelssohnovi-Bartholdymu, F. Lisztovi, M. Regerovi, S. Kargovi-Elertovi aj. z oblasti německé.

Vhodně je doplňují i autoři čeští, např. J. Klička, F. Musil, B. A. Wiedermann. Z hudby 20. století dominují O. Messiaen a P. Eben, nicméně řada dalších autorů je také velmi frekventovaná. V zásadě není ve studijním repertoáru kladeno žádné omezení.

Hodnoticí metody a kritéria

Přehrávka před komisí. Repertoár: Jedna závažná skladba J. S. Bacha nebo jiného srovnatelného autora 17. či 18. století, jedna romantická či pozdější závažná skladba, varhanní trio. Délka přehrávky: 20 minut. Komise může jednotlivé skladby přerušit.

Další požadavky: Docházka 100% (Normou je individuální domluva s pedagogem, která umožňuje zorganizovat náhradní termíny výuky, pokud je některá hodina znemožněna např. onemocněním pedagoga nebo studenta, popř. zahraniční cestou nebo jiným zaneprázdněním. Běžnou součástí vyučovacího procesu jsou hodiny na nástrojích mimo školu, např. v kostelích v Praze i jinde dle individuální domluvy).

Důraz se klade na účast studenta na koncertech a na aktivní účast na kurzech a při výzkumu interpretace.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů