Vyučovatelská praxe klavíru 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPKL3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získávání praktických zkušeností v oblasti výuky klavírní hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci s mimořádně nadanými žáky ZUŠ a studenty konzervatoří a hudebních gymnázií. Pedagogem HAMU vedená individuální práce studenta s žákem - modelem určeného stupně pokročilosti (ZUŠ, hudební gymnázium, konzervatoř). Příprava modelu ke koncertnímu vystoupení, vzájemné hodnocení výkonů modelů jednotlivých studentů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Hudebniny a knihy

Vzhledem k proměnlivosti repertoáru modelových žáků vybere student optimální vydání skladeb dle studijního plánu žáka. K objasnění své volby použije srovnání různých vydání téže skladby, vyhledá prameny ke stylově vhodné interpretaci a využije odborné literatury uvedené např. v předmětu Didaktika klavírní hry.

Pomůcky:

Názorné pomůcky pro objasnění hudebních pojmů a stylových nuancí.

Audio a videozáznamy studovaných skladeb různých interpretů, modelového žáka či vyučujícího studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností uplatněných studentem ve výuce modelového žáka v rozsahu minimálně 10 vyučovacích lekcí za semestr.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %, příprava modelového žáka na koncertní vystoupení v rámci zápočtového koncertu modelových žáků 1x za semestr, přítomnost studenta na tomto koncertě, po jehož skončení následuje rozprava všech zúčastněných studentů a pedagogů a zhodnocení předvedených výkonů modelových žáků. Po ukončení koncertu je student povinen odevzdat písemné hodnocení každého výkonu a jeho bodové hodnocení.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů