Vyučovatelská praxe varhan 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPVA2 ZK 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je prokázat dovednost samostatně vyučovat modelové žáky. Dále se student podílí na jejich přípravě na jakákoli veřejná vystoupení, např. v rámci koncertů či soutěží, nebo na provedení konkrétní skladby v rámci liturgických obřadů. Naučí se posoudit kvality žáka z hlediska talentu, zejména všech dalších specifických předpokladů k rozvoji dovedností nutných pro varhanní hru, a koordinovat své pedagogické působení s dalšími spolupracujícími pedagogy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Hudebniny a knihy

Student využije znalostí získaných při studiu předmětu Didaktika varhanní hry. Zvolí pro žáka konkrétní repertoár s ohledem na vhodnou edici příslušných skladeb, které respektuje úroveň žáka a zároveň vyhovuje požadavkům na stylově poučenou interpretaci dané skladby.

Pomůcky

Nahrávací zařízení pro pořizování audio a video záznamů interpretačních výkonů žáka v průběhu studia skladeb, které jsou určené pro provedení v rámci veřejných vystoupení. Reprodukční zařízení pro poslech nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě prověření znalostí a dovedností studenta, které byly uplatněny při výuce modelového žáka, a to v rozsahu minimálně 3 vyučovacích lekcí za semestr.

Udělení klasifikace závisí ze 70 % na kvalitě výuky studenta, ze 30 % na hodnocení koncertního výkonu modelového žáka.

Další požadavky: aktivita během výuky modelového žáka, docházka 100 %, spolupráce či samostatná práce při přípravě modelového žáka na jakékoli jeho veřejné vystoupení, dále přítomnost studenta na tomto vystoupení. Po veřejném vystoupení se předpokládá společná rozprava a zhodnocení předvedeného výkonu modelového žáka či předvedených výkonů modelových žáků, a to za účasti všech studentů a jejich příslušných pedagogů.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů