Příprava magisterské práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PMP Z 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění. Důsledně analyzuje, zkoumá, využívá a kreativně a vhodně reaguje na verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbu, nápady a podněty od ostatních. Je schopen a ochoten komunikovat znalosti a myšlenky i jiným způsobem než notovým zápisem, uměleckým výkonem a/nebo jinými hudebními výstupy (záznamy atd.).

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborný dohled nad realizací diplomové práce po stránce obsahové i formální. Vedoucí diplomové práce pomáhají studentům při způsobu zpracování získaných pramenů a literatury, konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu. Nedílnou součástí je sledování dodržování citačních norem a jejich použití v odborném textu, konzultace k tvorbě obrazových a textových příloh.

Tematické okruhy:

  1. Rozpracování osnovy diplomové práce, tvorba konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Dodatečný výběr pramenů a literatury podle vývoje práce na daném tématu.
  4. Zapracování připomínek do textu dle instrukcí vedoucího diplomové práce.
  5. Intenzívní práce na tvorbě textu.
  6. Vypracování obrazových a textových příloh práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená literatura:

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Další literaturu a prameny upřesní vyučující na základě tématu magisterské práce studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací ke sběru podkladů a postupného předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce a zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů