Didaktika a metodika dějin a teorie tance 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMDT1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá teoretické vědomosti z oblasti didaktiky (obecné a oborové), osvojí si didaktické principy, jejich aplikaci při řešení seminárních úkolů; seznámí se s odbornými texty a materiály.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět se zabývá problematikou výuky dějin a teorie tance především na konzervatořích, případně na dalších typech škol. Zahrnuje přednášky a semináře, ve kterých studenti prezentují samostatnou práci. Na předmět navazuje Pedagogická praxe dějin a teorie tance. V prvním semestru je náplní seznámení s hlavními problémovými okruhy obecné didaktiky a didaktiky dějepisu a jejich aplikací na dějiny a teorii tance. Cílem předmětu je poskytnout teoretická východiska a principy pro organizaci a formulování obsahu výuky v oblasti teorie a dějin tance, postižení specifických rysů výuky těchto předmětů.

Tematické okruhy:

I.Obecná didaktika

Cíle vyučování; obsah výuky; vztah učitele a žáků; organizační formy výuky; výukové metody; didaktické zásady; kurikulum a didaktické dokumenty; plánování a příprava práce učitele; materiálně didaktické pomůcky; diagnostika a hodnocení vědomostí žáků.

II.Oborová didaktika dějepisu jako východisko didaktiky dějin tance

Vztah historického poznání a obsahů výuky dějepisu; informativní a formativní složka; interdisciplinární a intradisciplinární koordinace; cíl dějepisu; úkoly předmětu; práce učitele a formulování obsahu výuky, příprava na výuku; učebnice; metodika dějepisu.

III.Didaktika a metodika dějin a teorie tance

Témata seminárních prací:

Rozpracování cílů dějin a teorie tance (obecné, pro jednotlivé ročníky tanečních konzervatoří, jednotlivé tematické bloky)

Analýza učebnic – z oblasti dějin tance a příbuzných oborů (dějiny divadla, dějiny hudby, dějiny výtvarných umění, obecné dějiny)

Referát z odborné literatury

Doporučená nebo povinná literatura

PARKAN, František. Didaktika dějepisu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 9788072906444.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4590-9.

Materiály z elektronických zdrojů – webové stránky tanečních konzervatoří (informace o koncepci výuky, studijní plány apod.); dokumenty vztahující se k oblasti školství (zákony a předpisy a jiné materiály ve vztahu ke studované problematice)

Učebnice dějepisu a dějin umění a jednotlivých uměleckých oborů, učební pomůcky (přehledy, obrazové materiály apod.)

Učebnice dějin tance/baletu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet student získá za průběžnou samostatnou činnost a vypracování písemné práce na zadané téma

Účast ve výuce min. 75 %

Studium a reflexe odborné literatury

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů