Didaktika a metodika dějin a teorie tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMDT1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Předmět se zabývá problematikou výuky dějin a teorie tance především na konzervatořích, případně na dalších typech škol. Zahrnuje přednášky a semináře, ve kterých studenti prezentují samostatnou práci. Na předmět navazuje Pedagogická praxe dějin a teorie tance. V prvním semestru je náplní seznámení s hlavními problémovými okruhy obecné didaktiky a didaktiky dějepisu a jejich aplikací na dějiny a teorii tance. Cílem předmětu je poskytnout teoretická východiska a principy pro organizaci a formulování obsahu výuky v oblasti teorie a dějin tance, postižení specifických rysů výuky těchto předmětů.

Tematické okruhy:

I.Obecná didaktika

Cíle vyučování; obsah výuky; vztah učitele a žáků; organizační formy výuky; výukové metody; didaktické zásady; kurikulum a didaktické dokumenty; plánování a příprava práce učitele; materiálně didaktické pomůcky; diagnostika a hodnocení vědomostí žáků.

II.Oborová didaktika dějepisu jako východisko didaktiky dějin tance

Vztah historického poznání a obsahů výuky dějepisu; informativní a formativní složka; interdisciplinární a intradisciplinární koordinace; cíl dějepisu; úkoly předmětu; práce učitele a formulování obsahu výuky, příprava na výuku; učebnice; metodika dějepisu.

III.Didaktika a metodika dějin a teorie tance

Témata seminárních prací:

Rozpracování cílů dějin a teorie tance (obecné, pro jednotlivé ročníky tanečních konzervatoří, jednotlivé tematické bloky)

Analýza učebnic – z oblasti dějin tance a příbuzných oborů (dějiny divadla, dějiny hudby, dějiny výtvarných umění, obecné dějiny)

Referát z odborné literatury

Výsledky učení

Student získá teoretické vědomosti z oblasti didaktiky (obecné a oborové), osvojí si didaktické principy, jejich aplikaci při řešení seminárních úkolů; seznámí se s odbornými texty a materiály.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

PARKAN, František. Didaktika dějepisu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 9788072906444.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4590-9.

Materiály z elektronických zdrojů – webové stránky tanečních konzervatoří (informace o koncepci výuky, studijní plány apod.); dokumenty vztahující se k oblasti školství (zákony a předpisy a jiné materiály ve vztahu ke studované problematice)

Učebnice dějepisu a dějin umění a jednotlivých uměleckých oborů, učební pomůcky (přehledy, obrazové materiály apod.)

Učebnice dějin tance/baletu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet student získá za průběžnou samostatnou činnost a vypracování písemné práce na zadané téma

Účast ve výuce min. 75 %

Studium a reflexe odborné literatury

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů