Didaktika a metodika dějin a teorie tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMDT2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí znalosti a jejich samostatné uplatnění při řešení didaktických a metodických otázek, zvládne práci učitele při transformování poznatků taneční vědy do obsahů výuky, koncipování výuky a využití pomůcek a různých metod výuky.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět navazuje na Didaktiku a metodiku dějin a teorie tance 1, rozvíjí náplň výuky v předchozím semestru a soustřeďuje se na specifickou problematiku didaktiky teorie a dějin tance a na jejich metodiku s ohledem na jejich výuku na tanečních konzervatořích, případně na dalších typech škol. Zahrnuje přednášky a semináře, na které je položen důraz, studenti řeší samostatně dílčí otázky, aplikují poznatky při zpracování zadaných témat a prezentují své práce. S předmětem souvisí Pedagogická praxe dějin a teorie tance. Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétní aplikací teoretických didaktických a metodických principů na pojetí výuky dějin a teorie tance a rozvíjet jejich samostatnou práci se získanými vědomostmi.

Tematické okruhy:

III.Didaktika a metodika dějin a teorie tance

Témata seminárních prací:

Příprava výkladu konkrétního tématu z oblasti dějin a teorie tance s využitím různých metod a druhů zdrojů, prezentace

Sestavení testu

Vypracování plánu exkurze, projektu apod. k danému tématu

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce:

1.Specifika výuky dějin a teorie tance z didaktického hlediska

2.Metody výuky dějin a teorie tance na konkrétních tématech

3.Chronologické a problémové pojetí výuky

4.Možnosti aktivní účasti žáků na výuce (referáty, projekty, „výzkum“), problém motivace žáků

5.Cíle a hlavní obsah výuky dějin a teorie tance

6.Výukové materiály, historické i současné, další zdroje pro výuku dějin a teorie tance

7.Vazba výuky dějin a teorie tance k výuce taneční praxe, funkce výuky dějin a teorie tance v systému profesionálního tanečního vzdělávání

8.Dějiny a teorie tance jako součást výchovy historického a kulturního vědomí, výchovy k evropanství a poznání regionálního dědictví

9.Struktura a složky vyučovací hodiny, komunikace pedagoga a žáků, způsoby hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

PARKAN, František. Didaktika dějepisu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 9788072906444.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4590-9.

Materiály z elektronických zdrojů – webové stránky tanečních konzervatoří (informace o koncepci výuky, studijní plány apod.)

Učebnice dějepisu a dějin umění a jednotlivých uměleckých oborů

Učebnice dějin tance:

JEBAVÁ, Jana. Kapitoly z dějin tance a možnosti terapie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 123 s. :. ISBN 80-7184-620-1 22.

MARKOVIČOVÁ, Oľga. Dejiny tanca a baletu pre 5.-8. ročník hudobnej a tanečnej školy a pre 3. a 4. ročník tanečných oddelení na konzervatoriach. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985.

SKÁCELOVÁ, Daniela. Teória tanca pre konzervatória. Forpress 2017. ISBN 9788089731275.

ŽITŇANOVÁ, Helena. Dejiny tanca: pre tanečný odbor základných umeleckých škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ústní formou (zpracování zadaného tématu)

Seminární práce na zadané téma

Účast ve výuce min. 75 %

Studium a reflexe odborné literatury

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů