Didaktika a metodika MST 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT3 Z 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prakticky i teoreticky chápe principy moderních tanečních technik a dokáže je využívat v pedagogické praxi na základní úrovni. Dokáže rozeznat zásadní chybné postupy a navrhnout optimální řešení s ohledem na cílovou skupinu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář MST 3

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 3 má dvě částí, teoretickou i praktickou, v nichž se student seznamuje s hlavními směry moderního tance v Evropě i Americe. Teoretická část směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních tanečních technik rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů. Vše je dáváno do kontextu a souvislostí se směry tance současného.

Paralelně prováděná cvičení slouží k praktickému ověření získaných informací. Zároveň je ve výuce kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu s ohledem na různé cílové skupiny, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST, trénink MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Obsah výuky tvoří tyto tematické okruhy:

●Základní principy techniky Marthy Graham a jejich praktické využití ve výuce na základní úrovni alignment, koncept centra, contraction – release (dýchání), spirals (opozice těla, propojení temeno-kostrč), opposition

●Floor work (podlaha jako partner pro přípravu těla a jako nedílná součást choreografické tvorby), shift of the weight (posun těžiště a ovládnutí prostoru), travelling, falls, změny pohybových úrovní, vnímání prostorových souvislostí, pohybová expresivita, dynamické změny

●Integrace slovníku klasického tance do moderních technik

●Propojování konceptu výuky tance podle metody M.Graham s jinými koncepty stejného období amerického i evropského prostředí, D. Humphrey, Ch.Weidmen, L. Horton, R. Laban, H. Holm, E. J. Dalcroze, R. Chladek

●Pohybový slovník a základní prvkový materiál založený na principech techniky Marthy Graham na základní úrovni (floor work, center work, travelling)

●Technika Marthy Graham v současném období ve vzdělávacích institucích Rozvíjení efektivního a tvůrčího pedagogického přístupu na základě nových poznatků

●Stavba a téma vyučovací lekce moderního tance, spolupráce s korepetitorem nebo využívání reprodukované hudby (jaká hudba je vhodná), příprava a kompenzační cvičení (Pilates)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FELDENRAIS, Moshé: Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996. ISBN 978-80-7428-240-9.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

LETENAJOVÁ, Oľga: Tanečná technika Marthy Grahamovej. Jej formovanie a didaktika. vyd. 1.Bratislava: VŠMU, 2010. ISBN 978-80-89439-06-5.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

JANATOVÁ, Simona. Martha Graham a její technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1998.

KRAMERIUSOVÁ, Lucie. Technika Marthy Graham center work, work in space. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2001.

REBCOVÁ, Monika. Výuka modern dance ve vyšších ročnících HTŠ se zaměřením na techniku Marthy Graham a José Limona. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1989.

TURKOVÁ, Hana. Merce Cunningham a jeho technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

Disertační práce VŠMU

BEŇÁKOVÁ, Dominika. Interpretačný výkon vo vybranej choreografii Marthy Graham v kontexte využitia poznatkov príbuzných odborov. Bratislava: VŠMU, Hudobná a tanečná fakulta, katedra tanečnej tvorby, 2016.

Doporučená literatura a články:

COHAN, Robert: The Dance Workshop. London: HarperCollins Publishers, 1986. ISBN 10:0047900105.

HOROSKO, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training 1926-1991. Pennington NJ: A Capella Books, 1991.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7

SCHURR, Gertrude; YOCOM, Rachael Dunaven: Modern Dance (Techniques and teaching). New York: A. S. Barnes and co., 1949.

Internetové zdroje

Filmový dokument Martha Graham The Dancer Revelaed La sept/Arte, BBC1994 (dostupné on line)

https://www.youtube.com/watch?v=wH5fjgrXlzs

www.marthagraham.org

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=312

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je podmíněn aktivitou v praktické i teoretické části výuky. Získané znalosti jsou prověřovány s důrazem na praktické osvojení vyučované látky a pochopení historického kontextu (70% hodnocení). Student písemně reflektuje 2 stěžejní choreografická díla vyučovaného období a stylu a orientaci v historických souvislostech (30% hodnocení).

Další požadavky: docházka 80%, aktivita v hodinách, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů