Didaktika a metodika MST 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT5 Z 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance, a praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodiny. Dokáže pracovat s imaginací. Student si vyhledává a shromažďuje informace z doporučené literatury, shromažďuje vlastní inspirační zdroje pro oblast tanečně-pohybovou i hudební. Vše si zaznamenává do svého portfolia. Student ovládá a již efektivně využívá základní terminologii oboru. V diskusi student dokáže zaujmout stanovisko ke zvolené problematice a obhájit ho. Prokáže, že uvažuje o zvoleném tématu v širším kontextu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity: pedagogický seminář MST 3

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 5 a skládá se ze dvou vzájemně se doplňujících částí, teoretické a praktické. Teoretická část směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky současných tanečních a pohybových systémů, rozborem jejich základních pohybových principů i didaktických postupů. Součástí předmětu jsou také praktická cvičení, sloužící k ověření teoretických informací a upevnění pedagogických dovedností v rámci samostatně vedené výuky konkrétním studentem pod supervizí pedagoga. Ve výuce je kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST, Trénink MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogické zdatnosti, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a základní analýzy.

Tematické okruhy:

Vymezení pojmu současný tanec:

Centrum těla jako opora stability těla

Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu

Propojení centra a periférií (pohybové vzorce)

Dynamický alignment vycházející z funkčních vztahů mezi jednotlivými částmi těla ve statické poloze ale i v pohybu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

MATHESON, Katy. Breaking boundaries.Sestion Eight. s. 220. In: Dance as a theatre art: source readings in dance history from 1581 to the present. 2nd ed. Editor Selma Jeanne Cohen. Princeton, N.J.: Princeton Book Company, c1992, ix, 271 s. Dance Horizons book. ISBN 9780871271730.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

GILOVÁ, Karolína. Základní pohybové vzorce a jejich využití v taneční pedagogice. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenkraisovej metódy v tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

VYKYSALÁ, Andrea. Nejvýznamnější vzdělávací instituce současného tance v Evropě. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

Doporučená literatura a články:

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008. ISBN 978-0252074899.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011. ISBN 978-0415380829.

CALAIS-GERMAIN, Blandine a Stephen ANDERSON. Anatomy of movement. English language ed. Seattle: Eastland Press, c1993. ISBN 0939616173.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století: [studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, teoretické i praktické prověrky probrané látky a porozumění obsahu předmětu

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů