Dance in Europe after 1945 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDA2 zkouška 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Tanec po roce 1945 2 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V druhé části předmětu postupuje výklad podle vybraných problémových okruhů. Podmínkou pro zápis předmětu je absolvování přednášky Tanec po roce 1945 1.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Tematické okruhy:

Taneční umění ve východním bloku a v Čechách v 70. a 80. letech – symfonický balet – Grigorovič, interakce Západu a Východu - soutěže v uměleckém tanci a jejich vliv na intepretaci, vliv školství – “národní” styly, interpret-virtuóz – Pliseckaja apod., “politické uvolnění” – moderní tanec v profesionálním i v amatérském tanci; Pavel Šmok a jeho choreografická tvorba;

Přelom 80. a 90. let – proměna společenské situace, umělecký tanec – contemporary dance, změna choreografické faktury (od přehlednosti k překrývání), problém koncepce velkých baletních souborů, osobnosti a pojetí choreografické tvorby;

Contemporary dance v Čechách v 90. letech, proměny choreografie v bývalém Sovětském Svazu – Jelizarjev, Brjancev a Ejfman;

Narativní choreografie a její vývoj – Petit, Tomskij: Bachčisarajská fontána, Ek, DV8, M. Bourne;

Abstraktní choreografie – Kylián;

Tanec a film a tanec a video;

Rekonstrukce, poučená interpretace, choreografické dědictví;

Současná choreografická tvorba – vývoj po roce 2000, diskuse o perspektivách a znacích současného tanečního umění.

Výsledky učení

Poznatky o vývoji taneční kultury v Evropě po roce 1945 v souvislostech teoretických i uměleckých, rozvíjení objemu vědomostí a schopnosti vřazovat jevy do souvislostí a kriticky o nich uvažovat, seznámení s rozsáhlým souborem záznamů tance z daného období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BREMSER, Martha. Fifty contemporary choreographers : second edition. 2. vyd. London, New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-38082-9.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty. Praha: Odeon, 2015. ISBN 978-80-207-1668-2.

LANZOVÁ, Isabelle; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

Taneční listy (1989-2006)

VAŠUT, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha: Nakladatelství Akropolis, 1997. ISBN 80-85770-53-9.

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

John Neumeier: Othello (1985) nebo Illusionen wie Schwannensee (1976), 1 nenarativní dílo

W. Forsythe: Steptext nebo Gänge

M. Ek: Giselle, Dům Bernardy Alby nebo Carmen

P. Bausch: Café Müller, Svěcení jara, film Pina

Pierre Lacotte: La Sylphide

  1. léta

J. Kylián: No more play, Wings of Wax, Indigo Rose, Double You

O. Naharin: Perpetuum

N. Duato: Jardi tancat

DV8: Strange Fish

M. Bourne: Swan Lake

Triadický balet

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo&frags=pl%2Cwn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %

Studium povinné literatury a videozáznamů

Ústní zkouška z látky probrané v předmětech Tanec po roce 1945 1 a 2

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů