Didactics of Dance Education 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDDE1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky Didaktika taneční výchovy 1 směřuje k praktickému seznámení se s vyučovacími formami. Je kladen důraz na praktické osvojení si tvůrčího pedagogického myšlení, samostatné uvažování a schopnosti reflektovat.

Předmět navazuje na výuku Pedagogický proseminář. Je učen dvousemestrálně.

Cílem předmětu je seznámení se s vyučovací formou zejména prostřednictvím hry, technického cvičení a vedené improvizace. Student si osvojuje samostatné tvůrčí pedagogické myšlení a samostatné uvažování i skrze teoretické analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat dané téma z různých pohledů, zkušeností a možností.

Povinnou složkou předmětu Didaktika taneční výchovy je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Tematické okruhy

-Cesta k doteku

-Tělové vrstvy

-Spirála jako cesta

-Vertikála – stabilita

Výsledky učení

Po absolvování předmětu student ví, co je téma, záměr, nástroje a forma v taneční výchově. Formuluje, jak z inspiračních a podpůrných zdrojů lze v jednotlivých zadaných tématech budovat jednoduchý pedagogický tvůrčí postup prostřednictvím hry, technického cvičení a vedené improvizace. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná aplikace získaných dovedností a zkušeností v samostatném vyučovacím procesu studenta, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná, a to formou ročníkové seminární práce. Celkové hodnocení se skládá z 50% z hodnocení aktivity na seminářích, 30% z písemné části zkoušky a 20% z aktivní účasti na oborové Celostátní přehlídce dětí a písemného výstupu z ní.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, absolvování oborové Celostátní přehlídky dětí a její písemné reflexe.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů