Didactics and Methodology for Folk Dance 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDMF0 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na způsob vytváření vyučovací hodiny: Posluchači si osvojí nejefektivnější způsob tvorby vyučovací lekce. Nejprve si projdou taneční repertoár ročníku (skupiny), pro nějž hodinu tvoří, následně sestavují vhodný typ lekce.

Cílem studia

Schopnost přípravy různorodých lekci, variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska. Zjednodušování i komplikování variací a další úprava připravených variací pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Tematické okruhy:

  1. Z krokových vazeb vybraných tanců následně vybírají jednotlivé kroky. Pro jednotlivé kroky jsou vytvářeny krátké nebo delší vazby k procvičení na volnosti a následně v páru.
  2. Posluchači se seznámí s osnovami pro Taneční konzervatoře i Základní umělecké školy. Osnovy vzájemně porovnávají, vyhledávají společné i rozdílné požadavky, které jsou kladeny na žáky těchto škol.
  3. Rozdílnost lekce pro různé typy tanečních škol: Posluchači vytváří modelové vyučovací lekce a upravují jejich náplň pro různé typy tanečních škol. Každá taneční škola má jinou úroveň i jiné požadavky. Nejprve jsou vytvořeny lekce jednoduššího typu a později lekce složitější a technicky náročnější.
  4. Taneční materiál jednotlivých folklorních oblastí je plný drobných rozdílů, které je třeba metodickou precizností dovést až k profesionálnímu ovládání tance. V dětském souboru je třeba pracovat všestranně a snaha o profesionální provedení se zaměří někdy jen na jednu taneční oblast, kterou se soubor zabývá.
  5. Příprava modelových lekcí pro etnografické oblasti a skupiny pokročilých tanečníků.

Výsledky učení

Student po absolvování kurzu

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura. O-Ž: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 643-1298. ISBN 978-80-204-1713-8.

BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek, Věcná část, A - N. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 634 s. ISBN 978-80-204-1712-1.

ZÍDKOVÁ, Petra a STAVĚLOVÁ, Daniela, ed. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. 97 s. ISBN 80-7068-174-8.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Furiant: monografie českého lidového tance. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983. 246 s. Taneční repertoár.

HANUS, Václav, ed. Chrudimsko a Nasavrcko. Díl III, Obraz kulturní. Chrudim: Výbor ku popisu okresu Chrudimského a Nasavrckého, 1912. [II], 644, 12 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Horácké tance z Telečska, Třešťanska a Dačicka. Díl 1. Jihlava: Okresní kulturní středisko, 1989.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Horácké tance z Telečska, Třešťanska a Dačicka. Díl 2. Jihlava: Okresní kulturní středisko, 1989. s. 87-143.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Horácké tance z Telečska, Třešťanska a Dačicka. Díl 3. Jihlava: Okresní kulturní středisko, 1989. s. 155-217.

MÁZOROVÁ, Mária a ONDREJKA, Kliment. Slovenské ľudové tance. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. 383 s. ISBN 80-08-00322-7.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 359 s. ISBN 80-08-01819-4.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Metodická příprava výuky lidového tance pro profesionální tanečníky. Zaměření výukové lekce na určitou folklorní oblast, příprava tanečně technického pohybového materiálu k prohloubení znalosti zvolené oblasti.

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, obhajoba písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (3-5 NS)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů