Folk Dance Practice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDP2 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky předmětu Taneční praxe LT 2 vede k osvojení si praktických dovedností při repetitorské práci s lidovým materiálem. Hledání pohybového materiálu pro výukové vazby v tanečních představeních. U studentů se tak rozvíjí jejich vlastní tvůrčí potenciál nezbytný pro jejich vlastní pedagogickou praxi. Předmět Taneční praxe může probíhat i blokově, formou intenzivních workshopů v daném semestru. Student podle záznamu repetuje vybrané části tanců a tvoří k nim pohybovou průpravu, kterou následně metodicky aplikuje. Student vyhledává v dostupné literatuře inspirační zdroje.

Cílem studia je naučit studenta vyhledávat zajímavé pohybové motivy, repetovat je a následně je rozvíjet do kratších choreografických celků. K vybraným motivům student vyhledává zdroje v dostupné literatuře.

Tematické okruhy:

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe LT 2 je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru některého z lidových souborů, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

1)Vyhledání relevantní literatury k vybrané taneční ukázce lidových souborů na Youtube a dalších internetových zdrojích

2)Konzultace vybraných ukázek se zadáním části, která bude studentem zpracována, a to i v písemné podobě

3)Porovnání vybrané taneční ukázky s nalezeným zdrojem v literatuře, teoretický a metodický rozbor materiálu

4)Vyhledání inspiračního zdroje, který by byl vhodný ke zpracování v souborové jevištní praxi.

5)Praktická ukázka části tréninku nebo tance, kterou student načerpá hospitací u zvoleného souboru lidových tanců

6)Příprava tanečního pásma pro lidový soubor (dětský, dospělý, poloprofesionální). Vyhledání zdrojů vhodných ke zpracování a návrh tvorby pásma i jeho nácviku

Výsledky učení

Student je schopen v literatuře vyhledat inspirační zdroje, se kterými bylo v ukázce pracováno. Student získá praktickou zkušenost s repetováním i tvorbou kratších pohybových celků a kreativním způsobem pracuje s jejich jednotlivými částmi. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v lidovém tanci, na základě zhlédnutých ukázek z choreografií našich předních i světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Úvod do studia hudební a taneční folkloristiky: Určeno pro dálkově stud. na p[edagog.] i[nstitutech]. 1. vyd. Praha: SPN, 1964.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Doporučená literatura:

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina. Proměny taneční tradice ve Velké nad Veličkou (na příkladu tance horňácká sedlácká). Disertační práce, Hudební a taneční fakulta AMU v Praze, 2012

Článek: Laudová, Hannah, Rejšková, Eva a Bonuš, František. Od tradice k dnešku v práci souborů lidových písní a tanců: Sborník materiálu z odb. semináře s mezin. účastí o problematice souborů lid. písní a tanců. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959. 73, [3] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

DLOUHÝ, František. O historickém vývoji tance a jeho kulturním významě; Český tanec národní. V Praze: Fr. A. Urbánek, [1880]. 85 s.

KROLMUS, Václav, ed. Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy bágeslowj. (Sešitek prwnj). W Praze: K. Vetterl, 1845. 144 s.

KWASNICOWA, Zofia: Polskie tańce ludowe mazur, Sport i turystyka, Warszava 1953

LAUDOVÁ, Hannah. Prameny lidových tradic Čech: souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů. 2., upr. vyd. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. ISBN 80-7068-110-1.

PAVLICOVÁ, Martina. Cestami lidového tance: Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Etnologické studie; 13. ISBN 978-80-210-6090-6.

Rejšková, Eva, ed. Z diskusí a referátů k problematice souborů lidových písní a tanců: Materiál k Celostátnímu semináři o práci souborů lid. písní a tanců. Praha: [nákl. vl.], 1965.

ZÍDKOVÁ, Petra a Daniela STAVĚLOVÁ, ed. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. ISBN 80-7068-174-8.

Internetové zdroje: http://www.lidovakultura.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=EO_NRSZTGI0

https://www.youtube.com/watch?v=0jo_gDdWDtg (Strážnice 2019, Sĺuk – Ondráš); https://www.youtube.com/watch?v=riD8bMIxBno (Strážnice 2018, Sĺuk – Ondráš)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické repetitorské ukázky tance nebo jeho fragmentu z představení tanečního souboru či Youtube ukázky vyhledané na internetu. Jeho součástí je metodicko-didaktický výklad způsobu nastudování tanečně-pohybové fráze.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, návštěva folklorního festivalu alespoň 1x ročně, návštěva představení lidového souboru + jeho písemná reflexe, aktivní účast workshopů. Četba povinné a doporučené literatury.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů