Folk Dance Practice 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDP4 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky předmětu Taneční praxe LT 4 vede k osvojení si praktických dovedností při repetitorské práci s lidovým materiálem. Hledání pohybového materiálu pro výukové vazby v tanečních představeních. U studentů se tak rozvíjí jejich vlastní tvůrčí potenciál nezbytný pro jejich vlastní pedagogickou praxi. Předmět Taneční praxe může probíhat i blokově, formou intenzivních workshopů v daném semestru. Student podle záznamu repetuje vybrané části tanců a tvoří k nim pohybovou průpravu, kterou následně metodicky aplikuje. Student vyhledává v dostupné literatuře inspirační zdroje.

Cílem studia je naučit studenta vyhledávat zajímavé pohybové motivy, repetovat je a následně je rozvíjet do kratších choreografických celků. K vybraným motivům student vyhledává zdroje v dostupné literatuře.

Tematické okruhy:

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe LT 4 je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru některého z lidových souborů, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

1)Praktická ukázka části tréninku nebo tance, kterou student načerpá hospitací u zvoleného souboru lidových tanců

2)Vyhledání taneční ukázky jiného než Českého lidového souboru, zhodnocení příbuzných znaků a tanečních motivů

3)Nastudování krátké části tance z vybrané ukázky s důrazem na technickou průpravu cizích lidových tanců

4)český, moravský nebo slezský tanec v jevištním provedení, dle výběru studenta – rozbor choreografický, technicko-pohybový

5)Nastudování vyhledaného tance v trvání 2 – 3 minut.

Výsledky učení

Student je schopen v literatuře a dalších zdrojích vyhledat inspiraci, se kterou dále pracuje. Student získá praktickou zkušenost s repetováním i tvorbou kratších pohybových celků a kreativním způsobem pracuje s jejich jednotlivými částmi. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v lidovém tanci, na základě zhlédnutých ukázek z choreografií našich předních i světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Milan a Jan KUČERA. O lidové umělecké tvořivosti. 1. [sv.], Dvě teoretické stati: Otázky amatérské kinematografie. Folklór a taneční soubory. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. ISBN 80-08-01819-4.

Doporučená literatura:

JANČÁŘ, Josef a kol. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000. ISBN 80-86156-31-1.

KWASNICOWA, Zofia: Polskie tańce ludowe mazur, Sport i turystyka, Warszava 1953

MÁZOROVÁ, Mária a ONDREJKA, Kliment. Slovenské ľudové tance. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00322-7.

PAVLICOVÁ, Martina. Cestami lidového tance: Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Etnologické studie; 13. ISBN 978-80-210-6090-6.

ZÍDKOVÁ, Petra a Daniela STAVĚLOVÁ, ed. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. ISBN 80-7068-174-8.

Internetové zdroje: http://www.lidovakultura.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=ahQaTcVkZz0

https://www.youtube.com/watch?v=8jG7P3NU2aQ (Lúčnica)

https://www.youtube.com/watch?v=K21yj2lEgrA (Mojsejev)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické repetitorské ukázky tance nebo jeho fragmentu z představení tanečního souboru či Youtube ukázky vyhledané na internetu. Jeho součástí je metodicko-didaktický výklad způsobu nastudování tanečně-pohybové fráze.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, návštěva folklorního festivalu alespoň 1x ročně, návštěva představení lidového souboru + jeho písemná reflexe, aktivní účast workshopů. Četba povinné a doporučené literatury.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů