Folk Dance Training 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDT8 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je zvládnutí a praktické propojení krokového materiálu probíraných tanců, bezpečně technicky ovládnou krokový materiál různých oblastí. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Tematické okruhy:

Technicky náročnější kroky jsou zařazovány do každé lekce: V každé vyučovací lekci jsou zařazovány taneční kroky v obtížnějším provedení a zvláštních formách. Posluchači se učí hledat chyby v provedení druhých, nalézt důvod a chybu opravit. Vzájemným pozorováním se posluchači učí též pozorovat odlišnosti provedení jednotlivých tanečníků. Snaží se o sjednocení provedení a dovedení k preciznosti. Posluchači zvyšují své schopnosti v provedení zadávaných kroků a krokových motivů.

Krokový materiál tanců - Lašský Mazur, Roveňačka, Zbojnická a Káčer, Rejdovák a Rejdovačka, Dratenik a Kozok, Kopaničářský čardáš, Starodávný, Zbujan, Pletený, Skočná

Posluchači dále pracují se zápisy tanců a vzájemně se jim učí. Procvičení krokových motivů z jednotlivých tanců je nezbytné.

Krokové motivy: mazurový trojkrok s převáděním partnerky, valašský krok s obtáčením partnerky kolem partnera, cval se změnami směrů, dvojpolka s postupem šikmo v před a s otáčením v páru, Rejdováková sousedská s výměnou míst a procházením pod rukou, polka rejdovačka se změnou směru pohybu, s výměnou míst tanečníků a s obratem ve výskoku o 1/2 i celý obrat, polka s výměnou protějších míst tanečníků, průplet v počtu čtyř tanečníků, patošpičkové kroky z Kopaničářského čardáše, přetáčení dívky ze strany na stranu přeskoky a valašským krokem, dělený krok starodávného, lašská polka v rusavském držení a otáčení páru, malý a velký vybíjaný, malý vybíjaný v otáčení v páru, různé způsoby průpletů a zaplétání v dívčích chorovodech a pletených, skočná ve vazbách s dalšími kroky, rytmickými dupy a doprovodným pohybem paží s obraty ve výskoku o 1/2, celý obrat a 1 a 1/2 obratu.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu student prokáže znalost tanečních kroků různých folklorních oblastí, chápe jejich rozdílnost v provedení a dynamice, jež předvede v pohybové etudě. Dokáže pracovat v páru, trojici i skupině. Pracuje s dynamikou pohybu, chápe práci těžiště, umí propojit taneční kroky. Posluchač si praktickým osvojováním na sále dále prohlubuje své znalosti a dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ISBN 80-238-0362-X.

JELÍNKOVÁ, Zdena et al. Lašsko: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústř. dům lid. tvořivosti, 1960.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance z Kopanic. [Brno: KDO], 1957.

JINDŘICH, Jindřich, ed. Jindřichův Chodský zpěvník: památce znamenitých starých chodským muzikantů, zpěváků a zpěvaček, tanečníků a tanečnic. Díl 6 [hudebnina]. 2. doplněné vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

KOS, Bohumil a František STRUSKA. Mužské lidové tance: Instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953.

MÁZOROVÁ, Mária a Kliment ONDREJKA. Slovenské ľudové tance. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00322-7.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185)čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B. Kočí, 1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znalost probíraných kroků, tanců, jejich vazeb a variant.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů