Master Diploma Thesis Seminar 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EMDS4 zápočet 5 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 121 až 146 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborná příprava na tvorbu diplomové práce a její následná realizace.

Pedagogové pomáhají při stanovení vhodné metodiky sběru podkladů ke zvolenému tématu a konzultují případné další směry bádání. Posléze konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu a zejména práci na jeho dokončení. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření diplomové písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Tematické okruhy:

  1. Intenzivní práce na dokončení odborného textu, zapracování připomínek do textu
  2. Tvorba seznamů pramenů a literatury, kontrola vnitřních citací
  3. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu
  4. Kontrola závěrečného textu, pravopis, stylistika
  5. Konzultace k předepsané úpravě diplomové práce a příprava na její odevzdání

Výsledky učení

Výsledkem učení je odpovědný přístup k tvorbě výsledného textu diplomové práce s využitím a prohloubením dosavadních teoretických i praktických dovedností studenta, které vede k odevzdání hodnotného odborného textu na dané téma, jež zcela vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci v daném oboru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace k práci na textu odborného textu dle zvoleného tématu v jeho závěrečné fázi. Dokončovací práce na textu včetně tvorby příloh, slovníků, a podobně. Konzultace k poznámkovému aparátu a citacím. Zapracovávání připomínek dle instrukcí vedoucího pedagoga diplomové práce. Příprava k úkonům potřebným k odevzdání diplomové práce.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů