Organisation and Management in Dance Education 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EOM2 zkouška 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Předmět navazuje na výuku v zimním semestru a je zaměřen na potřeby tanečních pedagogů v oblasti organizace, administrativy, ekonomiky, argumentace, managementu, vedení týmu a řízení instituce. V tomto semestru poskytuje návod na organizační přípravu projektů v rámci funkce tanečního pedagoga, jejich argumentace, propagace i prezentace. Poskytuje znalosti z finančního řízení v rámci školního systému i nezávislých subjektů, tříbí komunikační i prezentační a týmové dovednosti pedagoga jakožto vlivné osobnosti oboru. Zasazuje působení tanečních umělců do aktuálního kontextu vzdělávacího a kulturního systému ČR.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí aktuálního kontextu taneční pedagogiky:

-tvorba umělecké značky, vize, SWOT analýza, strategické plánování umělecké organizace

-branding a marketing taneční instituce nebo subjektu

-řízení uměleckého souboru ve vícesouborovém divadle, fungování příspěvkových organizací

-management soukromého tanečního studia

-formulace záměru, stanovení základní strategie projektu

-rozpočet projektu, finanční řízení, smluvní problematika

-autorská práva, licence, GDPR, právní vztah s nezletilými a zodpovědnými osobami, pojištění, hygiena

-fundraising z veřejného i soukromého sektoru

-styk s médii, tvorba mediálního obrazu a kampaně, tvorba TZ a PR materiálů

-rozdělení rolí v týmu, kompetence a performance, vedení a komunikace

-time management

-prezentační dovednosti, výstavba projevu

Výsledky učení

Na konci semestru je student schopen sestavit propagační strategii projektu a značky (vzdělávací instituce), formulovat a prezentovat základní vize a záměry. Orientuje se v současné taneční scéně, má vhled do aktuální kulturní a edukační politiky, rozumí smluvním vztahům, potřebám týmu a kooperaci. Získává vhled do pokročilého managementu, marketingu a fundraisingu uměleckých projektů, je schopen sepsat jednoduchou tiskovou zprávu.

V seminární práci analyzuje svou vlastní produkční praxi, očekávání, výsledky a překážky. Dokáže formulovat potřebnost produkčního zajištění tanečního projektu v jeho specifikách.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-294-7.

NEKOLNÝ, Bohumil, Jiří SRSTKA, David KAŠPAR, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Michal LÁZŇOVSKÝ a Jiří POKORNÝ. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. Produkce a management divadla v ČR. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

JOHNOVÁ, Radka. Marketing umění a kulturního dědictví: pro magisterské navazující studium oboru Arts management v distanční formě 3MG491. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1291-4.

POKORNÝ, Jiří. Umění tvořivé činnosti: Personální management jako tvůrčí činnost. Brno: ICB, 1996.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce na vybrané téma (2NS)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů