Dějiny umění pro taneční obory

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDUT zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Předmět Dějiny umění pro taneční obory má podobu přehledové přednášky, zabývající se souvislostmi umění a kultury a vývojem umění v jednotlivých obdobích. Neusiluje o vyčerpávající faktografické postižení tematiky, důraz je položen na koncepty, teoretické/myšlenkové souvislosti, charakteristické rysy. V prvním bloku převažují obecnější témata, zaměřená na otázky kultury, genezi umění. V druhém bloku postupuje výklad jednotlivými obdobími novověku a sleduje vybraná témata spojující sféru umění s obecnějšími společenskými a kulturními jevy.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě umění v lidské/evropské kultuře, jeho společenských souvislostech, přehled o proměnách jeho konceptualizace, vzájemných souvislostech mezi jednotlivými druhy umění.

Témata přednášek

1.Kultura a společnost (základní pojmy); člověk a jeho vývoj, umění jako součást lidské kultury; druhy, žánry; původ umění – obřad, struktura rituálu, příklad tanečního rituálu – căluş. Umění v pravěku, výtvarné umění a jeho intepretace, neolitické město Çatalhöyük a náboženská symbolika jeho architektury a výtvarné výzdoby. Diskuse o programu ochrany nehmotného kulturního dědictví.

2.Starověké umění a jeho podoby, mýtus a epos, Máhábharata jako symbolizace náboženských koncepcí, její umělecké divadelní ztvárnění (P. Brook). Umění antického Řecka a Říma, kánon krásy a jeho reflexe v evropském umění („renesance“), výklad antického umění a jeho hodnoty.

3.Kultura a umění středověku: Symbolika architektury klášterního kostela a katedrály smíchová kultura – karneval a umění; Umění renesance – umělec jako individualita, obnova divadla. Umění reformace a protireformace, baroko ve výtvarném umění a architektuře, nizozemské malířství; Nicolas Poussin: Rinaldo a Armida a Rembrant van Rijn: Usmíření krále Davida s hříšným synem Absolonem – srovnání uměleckých koncepcí a prostředků.

4.Umění mezi náboženstvím a vědou: racionalismus 18. století, osvícenství, encyklopedismus; klasicismus, sentimentalismus a preromantismus; umělecká literatura 18. století a její témata; Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Umění a společnost 19. století; kosmopolitismus a rasismus, divoši a Evropané – umění divochů v očích Evropanů, evolucionismus a umění.

5.Umění moderny – aura a technická reprodukovatelnost, lidská masa; formování moderny v 19. století, filosofická a duchovní východiska (Nietzsche, Bergson, Husserl, Spengler, Worringer aj.), umělec a umění kontra všední život, umělecké utopie, umění – civilizace – příroda; umělecké směry modernismu. Zodpovědnost umění a druhá světová válka – Adorno. Začátek konce moderního konceptu umění – existencialismus, aleatorika aj. Postmoderní umění. Umberto Eco a Jméno růže. Tendence současného umění.

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách umění v probíraných obdobích.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách umění v probíraných obdobích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Přehled dějin tance a baletu, Dějiny a teorie hudby

Literatura

Soubor prezentací k jednotlivým přednáškám s odkazy na obrazový a video materiál

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.

BACHTIN, Michail. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-776-6.

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter: Výbor z díla I. Literárněvědné studie. Praha: Oikoymenh 2009, s. 299–326. ISBN 978-80-7298-278-3.

BURKE, Peter. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5.

GARIN, Eugenio. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-653-0.

GIARDINA, Andrea. Římský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-072-5.

GIURCHESCU, Anca. Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Căluş – mezi rituálem a národním symbolem. Národopisná revue 2010, XX, č. 4, s. 244-259. ISSN 0862-8351.

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-143-0.

HILSKÝ, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8. (zvláště kapitola Postmoderní postskriptum)

KRACAUER, Siegfried: Ornament masy. In: KRACAUER, Siegfried. Ornament masy. Praha: Academia, 2008, s. 66-76. ISBN 978-80-200-1633-1.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8.

VERNANT, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6.

Doporučená literatura:

Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976.

DUBY, Georges. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9.

DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-034-3.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-462-6.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-353-7.

ELIADE, Mircea. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-86005-63-1.

FURET, François. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1.

GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1374-1.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Kalich, 1948.

LE ROY LADURIE, Emmanuele. Masopust v Romansu: Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 . Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-329-8.

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. Uvnitř neolitické mysli. Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1644-7.

MITHEN, Steven. Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. K. Praha: BB/art, 2006. ISBN 80-7341-768-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-434-1.

VILLARI, Rosario. Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě předložených poznámek z povinné literatury a diskuse o nich a na základě písemného práce, v níž student podle zadaného modelu vypracuje reflexi přečteného textu mytologického/hrdinského eposu. (2-3 normostrany)

Další požadavky: Docházka 80%; zapojení do diskuse

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 40 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Kultura a společnost, člověk a umění, obřad: student podrobně prostuduje prezentaci a odkazy, pročte Giurchescu, Anca; Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Căluş – mezi rituálem a národním symbolem a najde samostatně na internetu filmové ukázky současné podoby obřadu; seznámí se s obsahem internetových stránek UNESCO Intangible cultural heritage a ze seznamu (List) vybere 1 příklad, zpracuje v písemné podobě.

2.Umění v pravěku: student prostuduje prezentaci; přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 31-42; z internetových zdrojů zhlédne filmovou podobu inscenace Petera Brooka Mahábhárata (film, případně seriál), vypracuje reflexi

3.Umění starověku: student prostuduje prezentaci k přednášce, přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 43-76) a vypracuje poznámky, vybere jednu z publikací k problematice mýtů (např. z kategorie Další literatura), prostuduje a vypracuje esej podle zadání.

4.Umění antického Řecka a Říma: student prostuduje prezentaci, přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 77–113) a vypracuje poznámky, přečte Aristotelovu Poetiku a vypracuje z ní excerpta, připojí na základě vlastního studia komentář k problematice tzv. tří jednot v dramatu;.

5.Umění středověku a renesance: student prostuduje prezentace k tématům, přečte Bachtin, Michail: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Le Goff, Jaques: Kultura středověké Evropy (podrobně kapitoly VI. Prostorové a časové struktury a IX. Mentalita, sensibilita, chování), Burke, Peter: Italská renesance (především II. část Umění ve svém prostředí) a Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 125-178).

6.Umění reformace a protireformace: student prostuduje prezentace, přečte dílo jednoho z představitelů reformace a zpracuje esej

.

7.Umění 18. století: student prostuduje prezentaci, pročte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 364-406), vyhledá heslo tanec nebo balet v některé z encyklopedií 18. a raného 19. století a zpracuje.

8.Umění a společnost 19. století: student prostuduje prezentaci, přečte 1 rozsáhlejší epickou báseň z období romantismu a zpracuje

.

9.Umění moderny: student prostuduje prezentaci, pročte Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti a doplní vlastními výpisky a komentáři výklad z přednášky, Kracauer, Siegfried: Ornament masy a vypracuje poznámky.

10.Umění v období po roce 1945: student prostuduje prezentaci, vybere jeden román ze seznamu, přečte a zpracuje; zpracuje referát o jednom vybraném pojmu vztahujícím se k soudobému umění

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů