Dějiny umění pro taneční obory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDUT Z 2 10PS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách umění v probíraných obdobích.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Přehled dějin tance a baletu, Dějiny a teorie hudby

Obsah kurzu

Předmět Dějiny umění pro taneční obory má podobu přehledové přednášky, zabývající se souvislostmi umění a kultury a vývojem umění v jednotlivých obdobích. Neusiluje o vyčerpávající faktografické postižení tematiky, důraz je položen na koncepty, teoretické/myšlenkové souvislosti, charakteristické rysy. V prvním bloku převažují obecnější témata, zaměřená na otázky kultury, genezi umění. V druhém bloku postupuje výklad jednotlivými obdobími novověku a sleduje vybraná témata spojující sféru umění s obecnějšími společenskými a kulturními jevy.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě umění v lidské/evropské kultuře, jeho společenských souvislostech, přehled o proměnách jeho konceptualizace, vzájemných souvislostech mezi jednotlivými druhy umění.

Témata přednášek

1.Kultura a společnost (základní pojmy); člověk a jeho vývoj, umění jako součást lidské kultury; druhy, žánry; původ umění – obřad, struktura rituálu, příklad tanečního rituálu – căluş. Umění v pravěku, výtvarné umění a jeho intepretace, neolitické město Çatalhöyük a náboženská symbolika jeho architektury a výtvarné výzdoby. Diskuse o programu ochrany nehmotného kulturního dědictví.

2.Starověké umění a jeho podoby, mýtus a epos, Máhábharata jako symbolizace náboženských koncepcí, její umělecké divadelní ztvárnění (P. Brook). Umění antického Řecka a Říma, kánon krásy a jeho reflexe v evropském umění („renesance“), výklad antického umění a jeho hodnoty.

3.Kultura a umění středověku: Symbolika architektury klášterního kostela a katedrály smíchová kultura – karneval a umění; Umění renesance – umělec jako individualita, obnova divadla. Umění reformace a protireformace, baroko ve výtvarném umění a architektuře, nizozemské malířství; Nicolas Poussin: Rinaldo a Armida a Rembrant van Rijn: Usmíření krále Davida s hříšným synem Absolonem – srovnání uměleckých koncepcí a prostředků.

4.Umění mezi náboženstvím a vědou: racionalismus 18. století, osvícenství, encyklopedismus; klasicismus, sentimentalismus a preromantismus; umělecká literatura 18. století a její témata; Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Umění a společnost 19. století; kosmopolitismus a rasismus, divoši a Evropané – umění divochů v očích Evropanů, evolucionismus a umění.

5.Umění moderny – aura a technická reprodukovatelnost, lidská masa; formování moderny v 19. století, filosofická a duchovní východiska (Nietzsche, Bergson, Husserl, Spengler, Worringer aj.), umělec a umění kontra všední život, umělecké utopie, umění – civilizace – příroda; umělecké směry modernismu. Zodpovědnost umění a druhá světová válka – Adorno. Začátek konce moderního konceptu umění – existencialismus, aleatorika aj. Postmoderní umění. Umberto Eco a Jméno růže. Tendence současného umění.

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách umění v probíraných obdobích.

Doporučená nebo povinná literatura

Soubor prezentací k jednotlivým přednáškám s odkazy na obrazový a video materiál

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.

BACHTIN, Michail. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-776-6.

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter: Výbor z díla I. Literárněvědné studie. Praha: Oikoymenh 2009, s. 299–326. ISBN 978-80-7298-278-3.

BURKE, Peter. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5.

GARIN, Eugenio. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-653-0.

GIARDINA, Andrea. Římský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-072-5.

GIURCHESCU, Anca. Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Căluş – mezi rituálem a národním symbolem. Národopisná revue 2010, XX, č. 4, s. 244-259. ISSN 0862-8351.

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-143-0.

HILSKÝ, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8. (zvláště kapitola Postmoderní postskriptum)

KRACAUER, Siegfried: Ornament masy. In: KRACAUER, Siegfried. Ornament masy. Praha: Academia, 2008, s. 66-76. ISBN 978-80-200-1633-1.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8.

VERNANT, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6.

Doporučená literatura:

Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976.

DUBY, Georges. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9.

DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-034-3.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-462-6.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-353-7.

ELIADE, Mircea. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-86005-63-1.

FURET, François. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1.

GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1374-1.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Kalich, 1948.

LE ROY LADURIE, Emmanuele. Masopust v Romansu: Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 . Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-329-8.

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. Uvnitř neolitické mysli. Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1644-7.

MITHEN, Steven. Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. K. Praha: BB/art, 2006. ISBN 80-7341-768-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-434-1.

VILLARI, Rosario. Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě předložených poznámek z povinné literatury a diskuse o nich a na základě písemného práce, v níž student podle zadaného modelu vypracuje reflexi přečteného textu mytologického/hrdinského eposu. (2-3 normostrany)

Další požadavky: Docházka 80%; zapojení do diskuse

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 40 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Kultura a společnost, člověk a umění, obřad: student podrobně prostuduje prezentaci a odkazy, pročte Giurchescu, Anca; Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Căluş – mezi rituálem a národním symbolem a najde samostatně na internetu filmové ukázky současné podoby obřadu; seznámí se s obsahem internetových stránek UNESCO Intangible cultural heritage a ze seznamu (List) vybere 1 příklad, zpracuje v písemné podobě.

2.Umění v pravěku: student prostuduje prezentaci; přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 31-42; z internetových zdrojů zhlédne filmovou podobu inscenace Petera Brooka Mahábhárata (film, případně seriál), vypracuje reflexi

3.Umění starověku: student prostuduje prezentaci k přednášce, přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 43-76) a vypracuje poznámky, vybere jednu z publikací k problematice mýtů (např. z kategorie Další literatura), prostuduje a vypracuje esej podle zadání.

4.Umění antického Řecka a Říma: student prostuduje prezentaci, přečte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 77–113) a vypracuje poznámky, přečte Aristotelovu Poetiku a vypracuje z ní excerpta, připojí na základě vlastního studia komentář k problematice tzv. tří jednot v dramatu;.

5.Umění středověku a renesance: student prostuduje prezentace k tématům, přečte Bachtin, Michail: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Le Goff, Jaques: Kultura středověké Evropy (podrobně kapitoly VI. Prostorové a časové struktury a IX. Mentalita, sensibilita, chování), Burke, Peter: Italská renesance (především II. část Umění ve svém prostředí) a Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 125-178).

6.Umění reformace a protireformace: student prostuduje prezentace, přečte dílo jednoho z představitelů reformace a zpracuje esej

.

7.Umění 18. století: student prostuduje prezentaci, pročte Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (s. 364-406), vyhledá heslo tanec nebo balet v některé z encyklopedií 18. a raného 19. století a zpracuje.

8.Umění a společnost 19. století: student prostuduje prezentaci, přečte 1 rozsáhlejší epickou báseň z období romantismu a zpracuje

.

9.Umění moderny: student prostuduje prezentaci, pročte Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti a doplní vlastními výpisky a komentáři výklad z přednášky, Kracauer, Siegfried: Ornament masy a vypracuje poznámky.

10.Umění v období po roce 1945: student prostuduje prezentaci, vybere jeden román ze seznamu, přečte a zpracuje; zpracuje referát o jednom vybraném pojmu vztahujícím se k soudobému umění

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů