Didaktika a metodika KT 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMKT1 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje detailní rozbor prvků techniky klasického tance základní etapy výuky - 2. a 3. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem KT.

Východiskem k výuce je ucelený a osvědčený systém A. Vaganovové, který systematicky rozvíjí výuku prvků klasického tance od té nejjednodušší formy až k mistrovskému zvládnutí techniky klasického tance.

Souběžně je kladen důraz na hledání nových cest a možností ve výuce klasického tance, stejně tak na znalost fungování těla, navazování na poznatky a znalosti z předmětu taneční medicína a kineziologie.

Cílem je rozvoj metodického myšlení, pochopení a porozumění principům techniky klasického tance, dovednost logicky řadit a kombinovat prvky dané etapy výuky, následně vytvářet odpovídající enchaînements. Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Tematické okruhy - rozbor a analýza nových prvků à la barre a au milieu

à la barre:

výuka základních prvků a póz v postavení épaulement a na relevé, demi a grand rond de jambe na 45°, a 90°,, double rond de jambe en l´air, flic flac bez točení, pas coupé, pas tombé na místě, temps relevé na 45°,, battement jeté passé na 45°,, obraty k tyči a od tyče, pirouettes z V. a II. pozice

au millieu:

postupné přenášení výuky všech základních prvků a póz od tyče na volnost v postavení épaulement, všechny druhy pas de bourré bez točení (simple, ballotté, dessus-dessous), základní formy port de bras, pirouettes ze V., IV. a II. pozice, pas de basque, pas balancé

Výsledkem učení je praktická i teoretická znalost metodiky základních prvků techniky klasického tance (1. ročník).

Výsledky učení

Výsledkem učení je praktická i teoretická znalost metodiky základních prvků techniky klasického tance (1. ročník).

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář klasického tance

Literatura

Povinná literatura:

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOUTUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

obhajoba seminární práce (rozsah cca 5 NS)

aktivity mimo kontaktní výuku – studium literatury, hospitace včetně písemných reflexí, vyhledávání zdrojů na YouTube, prezentace vlastní pedagogické praxe.

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

Nastudování vybrané literatury patří k základním úkolům samostudia, studentům budou zadávána určená témata k prostudování na základě různých zdrojů. V rámci kontaktní výuky budou studenti analyzovat, srovnávat a aplikovat ve výuce získané vědomosti, které podrobí vlastnímu kritickému myšlení.

Témata budou vybírána v návaznosti na probíranou látku v metodice klasického tance probírané etapy výuky.

Příklady témat:

K dalšímu získávání informací budou používány internetové zdroje, především YouTube, kdy studenti opět k daným tématům budou vyhledávat patřičné odkazy (minimálně čtyři k jednomu tématu), které si vzájemně budou předávat a získané informace a poznatky aplikují v rámci kontaktní praktické výuky.

Studenti minimálně dvakrát za semestr navštíví některou z profesionálních tanečních škol – konzervatoří a některou školu – studio zabývající se výukou klasického tance pro amatéry a zpracují písemnou reflexi z navštívené lekce v rozsahu minimálně tří stránek A4. Konkrétní místo a pedagog-lektor bude určen během konzultací na kontaktní výuce, ve výběru bude přihlíženo na fakt, aby návštěva školních zařízení byla pro studenty co nejschůdnější.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů