Základy choreografie pro pedagogiku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KZCH1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Výuka předmětu Základy choreografie pro pedagogiku se zaměřuje především na seznámení se s pravidly taneční kompozice. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých složek pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika v taneční kompozici, tvorbě pohybových motivů a jejich rozvíjení, strukturování a formování kratších choreografických celků, dramaturgické výstavbě, práci s hudbou, s interpretem.

Předmět rozšiřuje látku probranou v předmětu Taneční improvizace a Taneční výchova dětí.

Cílem studia je pochopení a praktické vyzkoušení si kompozičních zákonitostí tance, procesu tvorby od počátečního nápadu, přes pedagogický záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy shlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice.

Tematické okruhy:

-seznámení se složkami pohybu a jejich vzájemným vlivem – tělo, prostor, čas, dynamika, rytmus

-prostor – vnitřní prostor těla (pohybový tvar), umístění těla v prostoru, zákonitosti jevištního prostoru – silné body jeviště, směry, natočení těla, prostorová dráha, symetrie x asymetrie, vztahy dvou těl v prostoru, prostorové vztahy ve skupině, prostorové tvary skupiny, zlatý řez

-čas - rytmus, metrum, tempo, frázování, druhy jednotlivých časů

-dynamika - pohybová síla, kvality pohybu, pohybová energie, plynutí pohybu

-vytvoření pohybového motivu a jeho variace

Výsledky učení: Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků, které zpravidla jsou nezbytné jak pro výuku tanečních technik, tak pro prezentaci výsledků vlastní práce.

Výsledky učení

Výsledky učení: Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků, které zpravidla jsou nezbytné jak pro výuku tanečních technik, tak pro prezentaci výsledků vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Taneční improvizace, Taneční výchova dětí

Literatura

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Choreografické etudy. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1964. 66 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Vybrané kapitoly o choreografii. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 63 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. O choreografii: výklady a etudy. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 48 s. ISBN 80-7068-086-5.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

TUFNELL, CRICKMAY: Body Space Image, Notes Towards Improvisatition and Performance, 1990, Virago Press Ltd, ISBN 978-185381131.

Hodnoticí metody a kritéria

vytvoření choreografické studie malého rozsahu (do 5 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů (prezentace ve formě videonahrávky).

Další požadavky – docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény)

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

nastudování vybrané literatury k daným tématům

zhlédnutí doporučených videí z internetových zdrojů

aplikace informací z internetových zdrojů ve vlastní pedagogické a tvůrčí praxi

vytvoření videonahrávky se záznamem choreografické studie na zadané téma

Student si z následujících témat vybere jedno, které bude zkoumat pohybově a zpracuje je do technických cvičení, pohybových, či tanečních her, či tematické improvizace pro konkrétní věkovou kategorii a bude jej aplikovat do své pedagogické praxe.

Vytvoří také krátkou choreografickou studii na zadané téma a dodá ji ve formě videonahrávky.

Tematické okruhy:

-seznámení se složkami pohybu a jejich vzájemným vlivem – tělo, prostor, čas, dynamika, rytmus

-prostor – vnitřní prostor těla (pohybový tvar), umístění těla v prostoru, zákonitosti jevištního prostoru – silné body jeviště, směry, natočení těla, prostorová dráha, symetrie x asymetrie, vztahy dvou těl v prostoru, prostorové vztahy ve skupině, prostorové tvary skupiny, zlatý řez

-čas - rytmus, metrum, tempo, frázování, druhy jednotlivých časů

-dynamika - pohybová síla, kvality pohybu, pohybová energie, plynutí pohybu

-vytvoření pohybového motivu a jeho variace

Doporučenou složkou předmětu Základy choreografie pro pedagogiku je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky (pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi) s přihlédnutím na specializaci studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů