Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107NKLT1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení znalostí a pochopení způsobů, jak tanec existuje, proměňuje se a působí v současné západní a speciálně české kultuře na příkladu proměn lidového tance (a dalších primárně participačních tanečních forem). Rozvíjení teoretického myšlení, aplikování teoretických konceptů na konkrétní taneční materiál. Propojení taneční vědy s dalšími společenskými a humanitními vědami, současným chápáním symbolické povahy kulturních jevů a tance jako jednoho z případů.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výběrová přednáška je zaměřená na speciální problematiku proměny a rekontextualizace tradiční lidové kultury. Jedná se o hudebně taneční projevy, které jsou v dnešní době společností nově promýšleny a přizpůsobovány jejím současným potřebám. Oporou studia budou teoretická východiska zabývající se kulturní a kolektivní pamětí, kulturním dědictvím, koncepty revivalismu a folklorismu, přenosu i vymýšlení tradice, stereotypizace, reprezentace a komodifikace.

Přednáška poskytuje studentům pochopení kulturních procesů na tanečních příkladech, propojuje empirický výzkum vybraných tanečních jevů s jejich teoretickou reflexí, vřazuje je do širších kulturních souvislostí a uplatňuje při jejich výkladu současné badatelské perspektivy. Rozvíjí orientaci v problematice současné taneční vědy a jejích vazeb s dalšími humanitními disciplínami.

Tematické okruhy:

  1. Počátky folklorismu a scénické adaptace lidového hudebně tanečního projevu: Národopisná výstava českoslovanská 1895, L. Janáček a první estetické principy tzv. koncertizace lidového tance
  2. Národopisné spolky a dobový (romantický) nacionalismus; Sokol a adaptace lidového tance v tělovýchově
  3. Meziválečná avantgarda a využití principů lidového divadla – synkretičnost a strukturalismus v dobových inscenacích folkloru
  4. Folklorní hnutí po druhé světové válce: folklor a politika, SPAT, ZUČ, ideologie a tíha folkloru, konec šedesátých let a hledání nových zdrojů pro práci folklorních souborů, soutěže, přehlídky, období politické normalizace 70. a 80. let a konstituování folklorního scénického žánru, proměny společnosti v 90. letech a nové podoby scénického folkloru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BITHELL, Caroline a HILL, Juniper, eds. The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0199765034.

BOGATYREV, Petr Grigorjevič. Lidové divadlo české a slovenské. Bratislava: Tatran, 1973. Okno.

BOGATYREV, Petr Grigorjevič. Souvislosti tvorby. Cesty ke struktuře lidové kultury a divadla. Praha: Odeon, 1971.

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina. Československé přehlídky a soutěže folklorních souborů v druhé polovině 20. století: zrcadlo doby a tvůrčích přístupů. Národopisná revue 28, 2018, č. 2, s. 130-143. ISSN 0862-8351.

ČUMPELÍKOVÁ, Barbora. Úloha NVČ v posílení tradice lidového tance. Český lid 57, 1970, č. 4, s. 178-189. ISSN 00090794.

JANÁČEK, Leoš. Hledal jsem proutkem pramenitou vodu. Výběr z literárních prací. Praha: Odeon, 1982.

JANÁČEK, Leoš a VYSLOUŽIL, Jiří, ed. O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. Janáčkův archiv (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění).

KRIST, Jan Miroslav. Historie slováckých krúžků a vznik souborů lidových písní a tanců na Slovácku. Taneční sborník 5. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1970.

PAVLICOVÁ, Martina a UHLÍKOVÁ, Lucie. „Něco za něco…“: Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky. Český lid 105, 2018, č. 2, s. 177–197. ISSN 00090794.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Burianova Vojna - příklad jedné inspirace lidovým projevem. In: ONDRUŠOVÁ, Vlasta. Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. 17. strážnické sympozium, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 25. – 26. září 2001: sborník příspěvků. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2001. s. 85-96. ISBN 80-86156-41-9.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Sto let jevištního předvádění lidového tance. Taneční listy 33, 1995, č. 4, s. 5; č. 5, s. 13; č. 6, s. 12. ISSN 0039-937X.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104, 2017, č. 4, s. 411-432. ISSN 00090794.

Filmové záznamy tanečních událostí ze soukromých fondů vyučující, přístupné na YouTube aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu - řešení dílčích úkolů při zpracování zadaného výzkumného tématu; zpracování průběžných seminárních úkolů, studium literatury. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů