Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107NKLT2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Přednáška je zaměřená na speciální problematiku proměny a rekontextualizace tradiční lidové kultury. Jedná se o hudebně taneční projevy, které jsou v dnešní době společností nově promýšleny a přizpůsobovány jejím současným potřebám. Oporou studia budou teoretická východiska zabývající se kulturní a kolektivní pamětí, kulturním dědictvím, koncepty revivalismu a folklorismu, přenosu i vymýšlení tradice, stereotypizace, reprezentace a komodifikace.

Přednáška poskytuje studentům pochopení kulturních procesů na tanečních příkladech, propojuje empirický výzkum vybraných tanečních jevů s jejich teoretickou reflexí, vřazuje je do širších kulturních souvislostí a uplatňuje při jejich výkladu současné badatelské perspektivy. Rozvíjí orientaci v problematice současné taneční vědy a jejích vazeb s dalšími humanitními disciplínami.

Tematické okruhy:

  1. Tradice a autenticita folklorního projevu, kontinuita tradice a její inovace v současné společnosti – význam a užití, identita, status a integrace
  2. Nehmotné kulturní dědictví, Deklarace UNESCO, identifikace a proměny kulturního dědictví, jízda králů; turismus, komodifikace, komercionalizace
  3. Rekontextualizace, nové promýšlení tradice, tzv. vymyšlená tradice; novodobé městské masopusty a veřejný prostor; kulturní a kolektivní paměť; komunita a společenství
  4. Přivlastňování si vzdálených kulturních tradic, fúze, hybridizace a brikoláž

Výsledky učení

Prohloubení znalostí a pochopení způsobů, jak tanec existuje, proměňuje se a působí v současné západní a speciálně české kultuře na příkladu proměn lidového tance (a dalších primárně participačních tanečních forem). Rozvíjení teoretického myšlení, aplikování teoretických konceptů na konkrétní taneční materiál. Propojení taneční vědy s dalšími společenskými a humanitními vědami, současným chápáním symbolické povahy kulturních jevů a tance jako jednoho z případů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ASSMANN, Jan. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001. Obzor. ISBN 80-7260-051-6.

FROLEC, Václav a kol. Jízda králů. Lidový obřad, hra, slavnost. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990.

HALBWACHS, Maurice. On Collective Memory. Chicago; Londýn: University of Chicago Press, 1992. Heritage of Sociology Series. ISBN 978-0226115962.

HOBSBAWM, Eric a RANGER, Terence, eds. The Invention of Tradition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1983. ISBN 978-0521246453.

JILÍK, Jiří. Záhadná jízda králů. Beroun: Nakladatelství MH, 2007. Morava - utajená minulost. ISBN 978-80-86720-63-0.

Národopisná revue [online]. 2013, roč. 23, č. 1. [cit. 2021-04-11]. ISSN 0862-8351. Dostupné z: http://revue.nulk.cz/obsah-cisel-archiv/obsahy.html?x=98

STAVĚLOVÁ, Daniela a KRATOCHVÍL, Matěj. Vymyslet masopust: město, novodobé slavnosti, tradice a imaginace. Český lid 103, 2016, č. 4, s. 537–568. ISSN 00090794.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87112-15-1.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Tanec do kolečka na Chodsku – tradice a současnost. Národopisná revue 7, 1997, č. 3-4, s. 116–118. ISSN 0862-8351.

Filmové záznamy tanečních událostí ze soukromých fondů vyučující, přístupné na YouTube aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zkoušky - řešení zadaného výzkumného tématu, jeho písemné zpracování a prezentace v rámci interního kolokvia. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů