Příprava diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDP2 Z 5 česky letní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Marie FRIČOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Jan KODET, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům zázemí při tvorbě magisterské písemné případně choreografické práce.Ve druhém semestru se jedná především o pokračování v práci na koncepci textu/díla a dokončení přípravných prací (sběr pramenů, výchozí materiál pro choreografickou práci).

Forma studia

Předmět se uskutečňuje formou individuálních konzultací vedoucího magisterské práce se studentem, v rámci kterých je diskutováno téma práce, pramenné zdroje, metodologické pojetí, analytické nástroje. V případě oboru choreografie zahrnuje také práci na praktickém choreografickém díle.

Předpoklady a další požadavky

Pro předmět nejsou dány žádné specifické vstupní požadavky.

Obsah kurzu

Konkrétní tematika konzultací se řídí tématem magisterské práce. Obecně se týká práce s prameny všech možných podob (živý pohyb, filmový a fotografický záznam tance, prameny písemné, ikonografické a hmotné povahy), metod analýzy a výkladu faktů, pravidel koncipování a úpravy odborného textu apod. Při přípravě choreografické práce se dotýká výběru tématu, tvorby pohybového materiálu a jeho strukturování, dotvoření celkové koncepce choreografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Fukač, Jiří; Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 2005.

Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace, AMU Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sjou udělena na základě:

soustavnosti a intenzity kontaktu se školitelem

připravenosti na konzultace

systematičnosti postupu práce, kvality práce

Během semestru se vyžaduje soustavná práce na tématu, objem práce je předmětem hodnocení.

Ve druhém semestru je podmínkou úspěšného ukončení předmětu splnění přípravných prací jako je sběr materiálu (pramenů), jejich třídění, studium související literatury a tvorby, soustavnost práce.

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů