Příprava diplomové práce 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDPR3 Z 15 česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Andrea OPAVSKÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Marie FRIČOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Jan KODET, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Daniel WIESNER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům zázemí při tvorbě magisterské písemné případně choreografické práce.Ve třetím semestru se jedná především o pokračování v práci na koncepci textu/díla a zpracování získaného materiálu v souvislosti s dalšími studovanými texty a díly (kritika pramenů a jejich analýza, hledání metodologického přístupu, práce naa choreografickém textu.

Forma studia

Náplní předmětu jsou individuální konzultace vedoucího bakalářské práce se studentem, v rámci kterých je diskutováno téma práce, pramenné zdroje, metodologické pojetí, analytické nástroje a konkrétní závěry práce.V případě oboru choreografie zahrnuje také práci na praktickém choreografickém díle.

Předpoklady a další požadavky

Pro předmět nejsou dány žádné specifické vstupní požadavky.

Obsah kurzu

Konkrétní tematika konzultací se řídí tématem magisterské práce. Obecně se týká práce s prameny všech možných podob (živý pohyb, filmový a fotografický záznam tance, prameny písemné, ikonografické a hmotné povahy), metod analýzy a výkladu faktů, pravidel koncipování a úpravy odborného textu apod. Při přípravě choreografické práce se dotýká výběru tématu, tvorby pohybového materiálu a jeho strukturování, dotvoření celkové koncepce choreografie. Ve druhé fázi předmětu jde především o práci na vlastním textu/dílu a reflexe postupu práce v součinnosti se školitelem.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Fukač, Jiří; Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 2005.

Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace, AMU Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sjou udělena na základě:

soustavnosti a intenzity kontaktu se školitelem

připravenosti na konzultace

systematičnosti postupu práce, kvality práce

Během semestru se vyžaduje soustavná práce na tématu, objem práce je předmětem hodnocení.

Ve třetím semestru je podmínkou úspěšného ukončení předmětu postup práce směrem k analýze materiálu a reflexe postupu práce na vlastním textu/dílu, soustavnost práce.

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů