Příprava diplomové práce 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDPR4 Z 15 česky letní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Sara Maria PUCHOWSKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Marie FRIČOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Jan KODET, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům zázemí při tvorbě magisterské písemné případně choreografické práce.Ve čtvrtém semestru se jedná především o pokračování v práci na vlastním textu/díle, jeho dokončení po obsahové i formální stránce.

Forma studia

Předmět se uskutečňuje formou individuálních konzultací vedoucího magisterské práce se studentem, v rámci kterých je diskutováno téma práce, pramenné zdroje, metodologické pojetí, analytické nástroje a konkrétní závěry práce. V případě oboru choreografie zahrnuje také práci na praktickém choreografickém díle.

Předpoklady a další požadavky

Pro předmět nejsou dány žádné specifické vstupní požadavky.

Obsah kurzu

Konkrétní tematika konzultací se řídí tématem magisterské práce. Obecně se týká práce s prameny všech možných podob (živý pohyb, filmový a fotografický záznam tance, prameny písemné, ikonografické a hmotné povahy), metod analýzy a výkladu faktů, pravidel koncipování a úpravy odborného textu apod. Při přípravě choreografické práce se dotýká výběru tématu, tvorby pohybového materiálu a jeho strukturování, dotvoření celkové koncepce choreografie. V posledním semestru se jedná především o závěřečné práce na textu/díle, jeho dotvoření po stránce obsahové i formální, završuje se reflexe postupu práce v interakci školitele a studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Fukač, Jiří; Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 2005.

Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace, AMU Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

soustavnosti a intenzity kontaktu se školitelem

připravenosti na konzultace

systematičnosti postupu práce, kvality práce

Během semestru se vyžaduje soustavná práce na tématu, objem práce je předmětem hodnocení.

Ve čtvrtém semestru je podmínkou úspěšného ukončení předmětu završení práce na vlastním textu/dílu, soustavnost práce.

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů