Příprava diplomové práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRDP3 Z 15 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 366 až 441 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je zásadní rozvíjení badatelské zkušenosti studenta při samostatné výzkumné práci a formulování odborného textu jako jejího výstupu. V daném semestru se jedná především o dovednosti spojené s prací se získanými poznatky/prameny/daty, formulování problémových okruhů, argumentaci a aplikaci teoretických východisek, reflexi postupu a výsledků vlastní badatelské práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je rozvíjení badatelských dovedností studenta, ověření schopností nutných pro samostatnou výzkumnou činnost a vytvoření odborného textu na jejím základě. V jeho rámci probíhá odborná příprava a následná tvorba textu diplomové práce.

Během třetího semestru vede v rámci konzultací pedagog se studentem diskusi především o vznikajícím textu diplomové práce, týkající se obsahu a poznatků samých, jejich průběžnému doplňování a ověřování, správnosti použití teoretických konceptů a metodologických postupů, věrohodnosti argumentace, způsobu aplikace teoretických východisek, přesvědčivosti závěrů, funkčnosti struktury práce, stylistické, jazykové a formální podoby textu.

Tematické okruhy:

1.Analýza a kritika získaných poznatků, aplikace teoretických východisek, formulování závěrů a argumentace;

2.Tvorba textu jednotlivých kapitol, průběžná práce na něm.

3.Doplňující studium zdrojů a literatury na základě vývoje práce na tématu, vyplývajících z dosud získaných a zpracovaných poznatků.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podle zaměření diplomové práce např.:

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan 2004. ISBN 978-0-333-71913-8

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-118-6.

KAEPPLER, Adrienne L. – DUNIN, Elsie Ivancich (eds.). Dance Structures. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-033-9.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Intenzívní práce na tvorbě odborného textu, pravidelné konzultace k jeho jednotlivým částem textu a kapitolám s vedoucím diplomové práce. Zapracovávání připomínek k jednotlivým částem a kapitolám dle jeho instrukcí.

Zápočet na základě konzultací, zpracování příslušných částí textu diplomové práce a další práce s textem.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů