Sociologie tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STA1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními směry a metodami sociologie a možnostmi jejich aplikace na chápání a studium tance. Jedná se především o chápání tance jako sociálního jednání, metody kvalitativní a kvantitativní. Dalším cílem je vytvoření historického přehledu o vývoji chápání tance jako součásti společnosti/kultury v dílech sociologů.

Forma studia

výklad, diskuse, analýza textů

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá přehled o dějinách a teorii tance, tj. asbolvování předmětů Přehled dějin tance a baletu, Přehled dějin tance v Čechách, Moderní taneční směry, Dějiny baletu 20. století, Úvod do taneční teorie a Analýza tance, není však podmínkou.

Obsah kurzu

V první části výkladu jsou studenti seznámeni se sociologií jako vědní disciplínou obecně, jejím historickým vývojem a formováním, hlavními pojmy a jejich obsahem, frekventovanými tématy a metodami sociologického výzkumu, zejména koncepce kvalitativního a kvantitativního výzkumu, užití dotazníkových šetření. Pozornost je věnována hlavních sociologickým teoriím minulosti i současnosti. Je rekapitulován vývoj sociologické interpretace ostatních uměleckých oborů, zejména rozvinutá sociologická reflexe hudby; na sociologicky motivovaných výzkumech jiných druhů umění jsou demonstrována častá témata a způsoby interpretace jevů z oblasti umění. Obsáhlý výklad je věnován způsobům teoretické reflexe lidského těla v tradici evropského myšlení, protože teprve formování specializované sociologie těla umožnilo pokusy o sociologickou reflexi tance, užívajícího tělo jako výrazový prostředek. V tomto výkladu je poukázáno na protikladná pojetí těla jako ďáblova nástroje, fyzické schránky, o níž je třeba pečovat, ryze biologické entity a objektu kulturních vlivů.což je demonstrováno na konkrétních studií zastánců těchto koncepcí. Závěrečnou část výkladu tvoří přehled nejstarších sociologicky koncipovaných teoretických reflexí tance, vedle stručných poznámek v rámci obecněji formulovaných úvah především první studie zaměřené speciálně na sociologický výklad tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Bauman, Zygmunt: Myslet sociologicky, Praha 1997.

Bauman, Zygmunt: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995.

Bek, Mikuláš: Vybrané problémy hudební sociologie, Olomouc 1993.

Bek, Mikukáš: Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti, Praha 2003.

Böhme, Fritz: Materialien zur einer soziologiechen Untersuchung des künstlerischen Tanzes. In Ethos, 1, 1925/26, s. 274-293.

Giddens, Anthony: Sociologie, Praha 1999.

Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000.

Petrusek, Miroslav: Teorie a metoda v moderní sociologii, Praha 1993.

Scott, Sue; Morgan, David eds.: Body Matters, London, Washington 1996.

Spencer, Herbert: Essays: Scientific, Political and Speculative, London 1901.

Thomas, Helen: Dance, Modernity and Culture, London 1993.

Velký sociologický slovník, Praha 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na přednáškách

četby zadané literatury

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní podíl na přednáškách

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, četba literatury

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů