Sociologie tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STA1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení přístupů, teoretických konceptů a metod sociologie a jejich využití při studiu tance; rozšíření teoretického vzdělání, rozvíjení schopnosti kritické reflexe tance jako kulturního a sociálního jevu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je rozvíjení tanečně teoretického myšlení. Předmět má podobu přednášky, jejíž náplní je seznámení se základními pojmy, problémy a metodami sociologie a s jejich aplikací při studiu tance. Jedná se především o chápání tance jako sociálního jednání a z něj vyplývající nové úhly pohledu na tanec jako součást lidské kultury a společnosti. V prvním semestru je náplní předmětu historický přehled o vývoji chápání tance jako součásti společnosti/kultury v dílech sociologů, problematika ustavení sociologie tance jako specifické disciplíny a její charakteristika.

Tematické okruhy:

1.Sociologie jako vědní disciplína, její historický vývoj a formování, osobnosti

2.Sociologické pojmy a jejich obsah, témata a metody sociologického výzkumu

3.Sociologie těla a sociologie umění jako východiska sociologie tance

4.Přehled sociologicky koncipovaných teoretických reflexí tance a počátky formování sociologie tance

5.Charakteristika sociologie tance, specifických problémů, otázek a přístupů; Peter Brinson: Scholastic Tasks of a Sociology of Dance; Helen Thomas: Dance, Modernity and Culture

6.Vztah tance a hudby z hlediska sociologie

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ADORNO, THEODOR W. Teze k sociologii umění (Věnováno Rolfu Tiedemannovi). Sociologický časopis 3, 1967, č. 4, s. 421-424. ISSN 0038-0288.

BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty. ISBN 80-85850-14-1.

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. Post. ISBN 80-85850-12-5.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. Post. ISBN 80-85850-62-1.

Pro studenty Taneční vědy:

BRINSON, Peter. Scholastic Tasks of a Sociology of Dance I a II. Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research 1, 1983, č. 1, s. 100-107; č. 2, s. 59-68. ISSN 0264-2875.

Doporučená literatura:

BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 80-85917-99-8.

BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. ISBN 80-7067-318-4.

BÖHME, Fritz. Materialien zu einer soziologischen Untersuchung des künstlerischen Tanzes. Ethos 1, 1925/26, s. 274-293.

BUNZEL, Joseph Hans. Sociology of Dance. In: CHUJOY, Anatole, ed. The Dance Encyclopedia. New York: A. S. Barnes & Company, 1949.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN: 80-7203-124-4.

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia, 2000. Morální a politická filosofie. ISBN 80-7007-134-6.

INGLIS, David a HUGHSON, John, eds. The Sociology of Art: Ways of Seeing. New York: Palgrave MacMillan, 2005. ISBN 978-0333962664.

JUNK, Victor. 11. Kapitel. Tanzforschung und Soziologie. In: JUNK, Victor. Grundlegung der Tanzwissenschaft. Aus dem Nachlass herausgegeben von Elisabeth Wamlek-Junk. Hildesheim; Curych; New York: Olms Verlag, 1990. s. 215-220. ISBN 978-3487093390.

PETRUSEK, Miroslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-799-0.

SCOTT, Sue a MORGAN, David, eds. Body Matters. Essays On The Sociology Of The Body. Londýn; Washington, D.C.: Falmer Press, 1993. ISBN 978-1850009429.

SPENCER, Herbert. Essays: Scientific, Political and Speculative. Londýn: Longman & Robert, 1901.

THOMAS, Helen. Dance, Modernity and Culture. Explorations in the Sociology of Dance. Londýn; New York: Routledge, 1993. ISBN 978-0415087933.

TURNER, Bryan. The Body and Society. Explorations in Social Theory. Londýn: Sage Publications Inc, 2008. ISBN 978-1412929868.

Hodnoticí metody a kritéria

Referát o zadaném textu zabývajícím se problematikou sociologie tance

Další požadavky: docházka minimálně 75 %, studium povinné literatury

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů