Sociologie tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STA2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohlubování schopnosti teoretické reflexe tance v sociologické perspektivě, propojení historických a teoretických vědomostí, aplikace nových interpretačních přístupů na ně, porozumění fenoménu tance z hlediska jeho sociálních aspektů, jako prostředku sociální komunikace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je rozvíjení tanečně teoretického myšlení. Předmět se soustředí na aplikaci vybraných sociologických problémů a konceptů na taneční jevy, přitom využívá historických a teoretických poznatků získaných během bakalářského a magisterského studia taneční vědy.

Tematické okruhy:

1.Instituce a organizace – obecná sociologická charakteristika. Příklady tanečních institucí a jejich vývoje – vzdělávací instituce; bál/ples; taneční představení (ballet de cour, taneční výstupy v rámci vystoupení kočovných společností, balet v divadle, taneční koncert v době moderny).

2.Společenské funkce. Společenské funkce tance, souvislosti mikrostruktury a makrostruktury (příklad tajč), eufunkce a dysfunkce s příklady.

3.Tradiční a moderní společnost. Veřejnost reprezentativní a měšťanská a tanec v jejich kontextu (reprezentace - ballet de cour – Víly z lesa Saint-Germain; intimní a veřejné – domácí bály).

4.Veřejné mínění. Tanec jako součást literární debaty v 18. a na počátku 19. století: korespondence a deníky, časopisy, encyklopedie, literární díly, salóny, divadelní publikace (libreta a almanachy). Publikum. Průzkumy a sociologické dotazníky (kvalitativní a kvantitativní výzkum). Výzkum vnímání hudby. Pilotní pokusy o výzkum tanečního publika – dotazníkové šetření.

5.Sociogeneze valčíku. Proměny vnitřní struktury a jejich souvislost s vnějšími podmínkami. Společenský diskurz a jeho vývoj – 18.-20. století.

6.Profese z hlediska sociologického. „Taneční“ profese a jejich specifická problematika. Tanečník jako příklad – organizační rámec, společenské postavení; taneční a baletní mistr, náplň činnosti, její podmínky a vnímání, organizace a jejich činnost, příklady konkrétních osobností.

7.Sociální role. Tanec v životě člověka vzhledem k pohlaví, věku, společenskému statusu. Stáří a tanec.

8.Prostor a tanec z hlediska sociologie. Proxemika. Prostorové chování při tanci. Prostor pro tanec – veřejný, soukromý; podélný, čtvercový; budovy pro tanec a jejich společenský status. Ustavování prostorových vztahů v tanci.

9.Tanec ve vztahu k lidskému tělu. Tanec a zdraví, vnímání souvislostí v průběhu biologického času. Fitness a uplatnění tance v něm v současnosti. Tanec a trávení volného času.

10.Komodifikace tance, tanec a kulturní průmysl. Tanec a masová kultura, historie a současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. Post. ISBN 80-85850-12-5.

BULÍNOVÁ, Karolína; BUREŠOVÁ, Lucie; GREMLICOVÁ, Dorota; KAZÁROVÁ, Helena a ZILVAROVÁ, Daniela. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-241-1.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. Post. ISBN 80-85850-62-1.

GREMLICOVÁ, Dorota. Domácí bály českého měšťanstva první poloviny 19. století. In: STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří a VEJVODA, Zdeněk, eds. Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS, 2008, s. 187-199. ISBN 978-80-7068-227-2.

GREMLICOVÁ, Dorota. Graduation ball as a multifunctional festivity. In: DUNIN, Elsie Ivancich a FOLEY, Catherine E., eds. Dance, Place, Festival: 27th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2012, University of Limerick July 22-29 2012. Limerick: The Irish World Academy of Music and Dance; University of Limerick, 2014. s. 234-241. ISBN 978-1905952533.

GREMLICOVÁ, Dorota. Sociální funkce tance v moderní době. Menuet kontra valčík. Praha, 2004. Disertační práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

GREMLICOVÁ, Dorota. Tanec jako předmět literární debaty v Čechách na přelomu 18. a 19. století. Nad spisem Ueber Anstand, Grazie und Schönheit im Tanz. Živá hudba 5, 2014, s. 118-128. ISSN 0514-7735.

GREMLICOVÁ, Dorota. The role of the dancing/ballet master in the transfer of the dances through the different social environments. In: DUNIN, Elsie Ivancich a WHARTON, Anne von Bibra, eds. Proceedings 23rd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2004, Monghidoro (Bologna) July 11-18 2004. Záhřeb: Institute of Ethnology and Folklore Research; Association “e bene venga Maggio”; International Council for Traditional Music - Study Group on Ethnochoreology, 2008. s. 208-212. ISBN 978-9536020508.

MACHOVÁ, Daniela. Český fenomén tanečních. Proměny podob a účelu kurzů společenského tance pro mládež. Praha, 2019. Disertační práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

Pro studenty Taneční vědy:

BRINSON, Peter. Scholastic Tasks of a Sociology of Dance I a II. Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research 1, 1983, č. 1, s. 100-107; č. 2, s. 59-68. ISSN 0264-2875.

Doporučená literatura:

ARCANGELI, Alessandro. Dance and Health: The Renaissance Physicians' View. Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research 18, 2000, č. 1, s. 3-30. ISSN 0264-2875.

BARON, John H., ed. Les Fées des Forêts de Saint-Germain, ballet de cour, 1625. Dance Perspectives 16, 1975, č. 2. ISSN 0011-6033.

BAXMANN, Inge. Mythos: Gemeinschaft. Körper-und Tanzkulturen in der Moderne. Mnichov: Wilhelm Fink Verlag, 2000. ISBN 978-3770533664.

BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 80-85917-99-8.

BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. ISBN 80-7067-318-4.

BURT, Ramsay. Alien Bodies. Representations of Modernity, 'Race' and Nation in Early Modern Dance. Londýn; New York: Routledge, 1998. ISBN 978-0415145947.

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia, 2000. Morální a politická filosofie. ISBN 80-7007-134-6.

HALL, Edward Twitchell. A System for the Notation of Proxemic Behavior. American Anthropologist 65, 1963, č. 5, s. 1003-1026. ISSN 0002-7294.

INGLIS, David a HUGHSON, John, eds. The Sociology of Art: Ways of Seeing. New York: Palgrave MacMillan, 2005. ISBN 978-0333962664.

MCGOWAN, Margaret Mary. Ballets for the Bourgeois. Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research 19, 2001, č. 2, s. 106-126. ISSN 0264-2875.

PANOVA, Gergana. The Bulgarian Folk Dance at Home and Abroad. Studia choreologica 4, 2002, s. 101-117. ISSN 1508-1354.

SCOTT, Sue a MORGAN, David, eds. Body Matters. Essays On The Sociology Of The Body. Londýn; Washington, D.C.: Falmer Press, 1993. ISBN 978-1850009429.

SKILES, Howard. The Politics of Courtly Dancing in Early Modern England. Amherst: University of Massachusetts Press, 1998. Massachusetts Studies in Early Modern Culture. ISBN 978-1558491441.

THOMAS, Helen. Dance, Modernity and Culture. Explorations in the Sociology of Dance. Londýn; New York: Routledge, 1993. ISBN 978-0415087933.

TURNER, Bryan. The Body and Society. Explorations in Social Theory. Londýn: Sage Publications Inc, 2008. ISBN 978-1412929868.

WEGNER, Kurt. Der Tanzlehrer. Strukturanalyse eines Berufes als Beitrag zur Soziologie des Tanzes. Kolín nad Rýnem, 1962. Disertační práce. Universität zu Köln.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ústní formou (okruhy otázek, zpracování zadaného tématu)

Další požadavky: docházka minimálně 75 %, studium povinné literatury

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů