Úvod do choreografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UCH2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenta motivovat v hledání a objevování vlastního pohybového slovníku.

Forma studia

Výuka navazuje tématicky na látku prvního semestru. Zabývá se problematikou choreografického zpracování studentem vybrané skladby ve formě téma s variacemi. Získané teoretické poznatky o procesu choreografické tvorby jsou takto prakticky aplikovány během přípravy samostatné práce.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Obsah kurzu

Abstraktní choreografie ? pohybové téma a jeho rozvíjení podle charakteru hudební formy. Hlavním pedagogickým cílem je, aby bylo pohybové téma v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie se inspirativně rozvíjela a přitom respektovala hudební formu. Jedná se čistě o abstraktní choreografii, bez snahy o obsahové vyznění. Počet účinkujících je libovolný.

Pedagog sleduje průběžně vývoj studia a podle potřeby zasahuje připomínkami.

Semestrální práce volná : Posluchač může připravit navíc abstraktní choreografii skladby dle vlastního výběru v délce do pěti minut sumarizující poznatky získané za celý první ročník.

Nastudované choreografie obou semestrů budou předvedeny při zkoušce před kolegiem děkana.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina:Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Noverre, J.G. :Listy o tanci a baletech, Praha 1945.

Humphrey, Doris:The art of making dances, New York 1959.

Kröschlová, Jarmila :Výrazový tanec, Praha 1964.

Spenser, D.H.:Guided composition exercices.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredityjsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, přddnáškách a cvičeních

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

Prezentace choreografické studie před komisí

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů