Úvod do taneční pedagogiky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UTPE2 zkouška 4 česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

a)výčet fyzické a psychické kondice profesionálních (budoucích) tanečníků, rozvoj a péče o pohybový aparát, růst koncentrace a sebekontroly. Organizace, řád, používání učebních osnov, přehled individuálního a kolektivního přístupu

b) rozbor struktury baletní hodiny, lekce, exercise ? pojmy, které spojujeme s důmyslnou sérií cvičení u tyče (a la barre) a na volnosti (au millieu). Rozbor se týká cvičení obsahující samostatné pohybové prvky nohou, paží, trupu, šíje a hlavy a tvoří pomyslnou abecedu klasického krokového kánonu. Jejich složení se nazývá odborně enchainement, což jsou systematicky promyšlené vazby, seřazené v určitém sledu. Význam každodenního procvičování, jímž prohlubuje tanečník za pomoci takto účelově osvojeného a vedeného stereotypu své schopnosti a kondici. Celý tento soubor znalostí a organizace pohybových pravidel tvoří gramatiku klasického tance ? techniku profesionálního tanečníka, umělce. Pro pedagogy jsou nezbytné praktické zkušenosti a rozmanité teoretické znalosti v tanečním umění, aby byl schopen svým účinným vedením připravit budoucího tanečníka k maximálnímu výkonu v duchu celé škály, kterou klasická taneční technika a škola klasického tance nabízejí.

c)posluchači se postupně seznamují se všemi pohybovými (krokovými) prvky a jejich řazením, aby podporovaly nácvik všech pohybových skupin a sloužily k podpoře rozsahu kloubního, svalového a šlachového aparátu nohou, paží a trupu. Důraz je zvláště kladen na formu k dosažení maximálního funkčního (technická dovednost) a estetického (tělesná krása) efektu. K dosažení formální pohybové zralosti (koordinace) jsou posluchači seznamováni s výčtem principů udržování vertikálních a horizontálních linií, dále se učí preferovat kvalitu na místo kvantity, logicky řadit technicky náročné prvky v jednotlivých vazbách a striktně dodržovat hudební tempo-rytmus. V každém provedení vyžadovat umělecký zjev a kinestetické vědomí (vědomí o umísťování těla a jeho partií v prostoru).

Výsledky učení

Navazuje na předchozí semestr - přehled didaktických postupů v kontextu s dějinami taneční pedagogiky, vznikem a rozvojem kánonu klasické taneční techniky a baletu. Schopnost srozumitelného a logického výkladu metodiky klasického tance, organizace výuky, práce s hudebním doprovodem.

Předpoklady a další požadavky

Navazuje na předchozí semestr - rozšířené znalosti o systému taneční pedagogiky, stylu, formě a obsahu rozvíjející praktické zkušenosti a rozmanité teoretické znalosti v tanečním umění. Prokázání schopností a vědomostí vedoucí k maximálnímu výkonu budoucího tanečníka v duchu pestré škály taneční virtuozity.

Literatura

Mejová V., Bazarovová N.: Abeceda klasického baletu, Praha 1980.

Vaganovová, Agrippina: Základy klasického tance, Praha 1981.

Blasis, Carlo: Zákl. pojednání o teorii a praxi tanečního umění, Praha 1947.

Schorer, Suki: Suki Schorer on Balanchine Technique, 2000.

Au, Susan: Ballet & Modern Dance, London 1995.

Warren G. W.: Classical Ballet Technique, 1989.

Kirstein L., Stuart M.: The Classic Ballet, 1998.

Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1979.

Franklin E.: Dance Imagery, Human Kinetics, 1996,

Royce, Anya Peterson.: The Antropology of Dance, Bloomington 1977.

Copeland, Roger: What is Dance?, New York 1983.

Cohan, Selma Jeanne: Encyclopedie of Dance, New York, Oxford 1998.

Koegler, Horst: The Concise Oxford Dictionary of Ballet, Oxford 1977.

Dance Europe Magazin

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškáxh, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách/seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů