Zápis a analýza lidového tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZALT1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Stěžejní taneční typy zaznamenané na našem území v 19. a na počátku 20. století představují kulturně taneční okruhy, které naznačují i patřičné historické souvislosti. Cílem výuky je na základě záznamů tance v klasických sbírkách sledovat lidový taneční repertoár v procesu jeho proměn v čase a prostoru. Smyslem je pochopit způsob fungování lidové taneční kultury v jejím sociokulturním kontextu a roli jedince při utváření tanečního repertoáru. Jde o interpretaci tanečních záznamů, rozeznání podstaty jednotlivých tanečních typů a zákonitostí jejich variability. Analyzovány jsou základní stavební jednotky hudebního doprovodu a struktury tance, které jsou průběžně uváděny do souvislostí s dalšími písemnými prameny i daty získanými terénním výzkumem. Předmět kombinuje praktické taneční dovednosti, teoretické znalosti, empirický výzkum. Významnou součástí jsou samostatné aktivity studentů, jejich individuální přínos pro intepretaci zkoumaných jevů. Studenti ovládající taneční notaci – kinetografii – a uplatní tyto znalosti při zápisu vybraných tanců.

Tematické okruhy:

  1. Teoretická východiska a principy analýzy tanečních forem podle metody Ancy Giurchescu a Evy Kröschlové
  2. Problémy a zásady intepretace tance podle slovních popisů ve sbírkách lidových tanců
  3. Starší typ párových tanců, jejichž podstatou je otáčení páru na místě a improvizace - točivý tanec dokolečka – ve 3/4 a 2/4 taktu, Chodsko, jižní Čechy
  4. Tance, jejichž podstatou je výrazné otáčení páru s postupem z místa – vrták, skočná, dvoukročák
  5. Tanec slavnostní a obřadní – minet; třídobé volné tance – lendler, štajdyš, tajč; dvojtance – rejdovák a rejdovačka, běhanka

Výsledky učení

Předmět propojuje praktické a teoretické znalosti, prohlubuje schopnost samostatného uvažování a využívání nabytých vědomostí při práci s tanečním materiálem; prohloubení porozumění vnitřní struktuře tanců, principům chování při živém tančení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Sbírky lidových písní a tanců (jejich předmluva, uspořádání, rozsah, členění):

ADÁMEK, Karel Václav. Tance lidové v okresu hlineckém. Český lid 6-13, 1897-1904. ISSN 00090794.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: J. Pospíšil, 1862-4.

HOLAS, Čeněk. České národní písně a tance. Praha: B. Kočí, 1908-10.

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Točivé tance. Gottwaldov: Krajské nakladatelství, 1959. Studie Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově.

VYCPÁLEK, Josef. České tance. Praha: E. Rosendorf, 1921.

ZEMÁNEK, Josef. Tance našich okresů. Chrudimsko-Nasavrcko III. Chrudim, 1911.

ZÍDKOVÁ, Petra. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. ISBN 80-7068-174-8.

Povinná literatura:

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. – III. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. ISBN 80-7068-039-3.

Doporučená literatura:

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba i kontekst slovenskega ljudskega plesa. Lublaň: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Folkloristika 6. ISBN 978-961-254-407-2.

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012. ISBN 978-0957020146.

STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří a VEJVODA, Zdeněk, eds. Tanec: záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře, Praha, 14. - 15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

GIURCHESCU, Anca a KRÖSCHLOVÁ, Eva. Theory and Method of Dance Form Analysis. In KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007, s. 21-52. ISBN 978-9630585422.

Studijní materiál k teorii analýzy forem lidových tanců a e-learningové materiály k analýze tance a kinetografii.

Videozáznamy lidových tanců, tanečních událostí z fondu knihovny HAMU, YouTube a soukromých zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžně plněných seminárních úkolů, vypracování rozsáhlejšího seminárního úkolu (intepretace konkrétního tance podle zápisu a jeho analýza), studia literatury a tanečních záznamů, aktivní účasti v diskusi. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů