Zápis a analýza lidového tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZALT1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět propojuje praktické a teoretické znalosti, prohlubuje schopnost samostatného uvažování a využívání nabytých vědomostí při práci s tanečním materiálem; prohloubení porozumění vnitřní struktuře tanců, principům chování při živém tančení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Stěžejní taneční typy zaznamenané na našem území v 19. a na počátku 20. století představují kulturně taneční okruhy, které naznačují i patřičné historické souvislosti. Cílem výuky je na základě záznamů tance v klasických sbírkách sledovat lidový taneční repertoár v procesu jeho proměn v čase a prostoru. Smyslem je pochopit způsob fungování lidové taneční kultury v jejím sociokulturním kontextu a roli jedince při utváření tanečního repertoáru. Jde o interpretaci tanečních záznamů, rozeznání podstaty jednotlivých tanečních typů a zákonitostí jejich variability. Analyzovány jsou základní stavební jednotky hudebního doprovodu a struktury tance, které jsou průběžně uváděny do souvislostí s dalšími písemnými prameny i daty získanými terénním výzkumem. Předmět kombinuje praktické taneční dovednosti, teoretické znalosti, empirický výzkum. Významnou součástí jsou samostatné aktivity studentů, jejich individuální přínos pro intepretaci zkoumaných jevů. Studenti ovládající taneční notaci – kinetografii – a uplatní tyto znalosti při zápisu vybraných tanců.

Tematické okruhy:

  1. Teoretická východiska a principy analýzy tanečních forem podle metody Ancy Giurchescu a Evy Kröschlové
  2. Problémy a zásady intepretace tance podle slovních popisů ve sbírkách lidových tanců
  3. Starší typ párových tanců, jejichž podstatou je otáčení páru na místě a improvizace - točivý tanec dokolečka – ve 3/4 a 2/4 taktu, Chodsko, jižní Čechy
  4. Tance, jejichž podstatou je výrazné otáčení páru s postupem z místa – vrták, skočná, dvoukročák
  5. Tanec slavnostní a obřadní – minet; třídobé volné tance – lendler, štajdyš, tajč; dvojtance – rejdovák a rejdovačka, běhanka

Doporučená nebo povinná literatura

Sbírky lidových písní a tanců (jejich předmluva, uspořádání, rozsah, členění):

ADÁMEK, Karel Václav. Tance lidové v okresu hlineckém. Český lid 6-13, 1897-1904. ISSN 00090794.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: J. Pospíšil, 1862-4.

HOLAS, Čeněk. České národní písně a tance. Praha: B. Kočí, 1908-10.

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Točivé tance. Gottwaldov: Krajské nakladatelství, 1959. Studie Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově.

VYCPÁLEK, Josef. České tance. Praha: E. Rosendorf, 1921.

ZEMÁNEK, Josef. Tance našich okresů. Chrudimsko-Nasavrcko III. Chrudim, 1911.

ZÍDKOVÁ, Petra. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. ISBN 80-7068-174-8.

Povinná literatura:

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. – III. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. ISBN 80-7068-039-3.

Doporučená literatura:

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba i kontekst slovenskega ljudskega plesa. Lublaň: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Folkloristika 6. ISBN 978-961-254-407-2.

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012. ISBN 978-0957020146.

STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří a VEJVODA, Zdeněk, eds. Tanec: záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře, Praha, 14. - 15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

GIURCHESCU, Anca a KRÖSCHLOVÁ, Eva. Theory and Method of Dance Form Analysis. In KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007, s. 21-52. ISBN 978-9630585422.

Studijní materiál k teorii analýzy forem lidových tanců a e-learningové materiály k analýze tance a kinetografii.

Videozáznamy lidových tanců, tanečních událostí z fondu knihovny HAMU, YouTube a soukromých zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžně plněných seminárních úkolů, vypracování rozsáhlejšího seminárního úkolu (intepretace konkrétního tance podle zápisu a jeho analýza), studia literatury a tanečních záznamů, aktivní účasti v diskusi. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů