Zápis a analýza lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZALT2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Stěžejní taneční typy zaznamenané na našem území v 19. a na počátku 20. století představují kulturně taneční okruhy, které naznačují i patřičné historické souvislosti. Cílem výuky je na základě záznamů tance v klasických sbírkách sledovat lidový taneční repertoár v procesu jeho proměn v čase a prostoru. Smyslem je pochopit způsob fungování lidové taneční kultury v jejím sociokulturním kontextu a roli jedince při utváření tanečního repertoáru. Jde o interpretaci tanečních záznamů, rozeznání podstaty jednotlivých tanečních typů a zákonitostí jejich variability. Analyzovány jsou základní stavební jednotky hudebního doprovodu a struktury tance, které jsou průběžně uváděny do souvislostí s dalšími písemnými prameny i daty získanými terénním výzkumem. Předmět kombinuje praktické taneční dovednosti, teoretické znalosti, empirický výzkum. Významnou součástí jsou samostatné aktivity studentů, jejich individuální přínos pro intepretaci zkoumaných jevů. Studenti ovládající taneční notaci – kinetografii – a uplatní tyto znalosti při zápisu vybraných tanců.

Tematické okruhy:

Ve druhém semestru náplň předmětu pokračuje ve sledování jednotlivých tanečních typů existujících v našem lidovém tanci. Kombinuje praktickou taneční aktivitu, práci se zápisem při interpretaci a rekonstrukci tance, analýzu a případně kinetografický zápis. Strukturální charakteristiky jednotlivých tanečních typů jsou srovnány s obdobnými tanci moravskými, slovenskými, případně z dalších kulturně blízkých oblastí. Cílem je pochopení kompozičních strategií charakteristických pro českou lidovou taneční kulturu.

  1. Tance napodobivé se satirickým obsahem – furiant; s řemeslnickou tematikou – mlynář, švec, tkadlec
  2. Tance, jejichž podstatou je společenská hra: trojicové – kšandy, mysliveček; skupinové – kaplanka, kontratanc
  3. Tance s proměnlivým taktem
  4. Tance s pevnou či polopevnou vazbou na hudební doprovod – dupák, plácavá, kalamajka, řezanka, manžestr
  5. Od šotyšky k polce: polka a její druhy

Výsledky učení

Předmět propojuje praktické a teoretické znalosti, prohlubuje schopnost samostatného uvažování a využívání nabytých vědomostí při práci s tanečním materiálem; prohloubení porozumění vnitřní struktuře tanců, principům chování při živém tančení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Sbírky a popisy tanců:

SOUKUPOVÁ, Zora. Jihočeské tance I., II. České Budějovice: Krajské kulturní středisko, 1979.

JINDŘICH, Jindřich. Chodský zpěvník I. - VII. Praha: Orbis, 1951-54.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Hradec Králové: Kruh, 1984. Kraj.

KREJČÍ, Pavel. Pojizerské a Podještědské písně a tance. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1963.

MICHAL, Josef a kol. Písně a tance z Hradecka. Hradec Králové: Krajský dům osvěty, 1959.

RUBLIČ, Alois. Písně a taneční popěvky na Hořicku. In Národopisný sborník okresu hořického. Hořice: Nákladem redakčního komitétu národopisného odboru, 1895, s. 386-400.

HYNEK, Josef M. Národní tance na Hořicku. In Národopisný sborník okresu hořického. Hořice: Nákladem redakčního komitétu národopisného odboru, 1895, s. 412-417.

SUCHÝ, František. Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

Povinná literatura:

LAUDOVÁ, Hannah. Úvaha nad katalogem názvů lidových tanců. Český lid 54, 1969, č. 4, s. 233-236. ISSN 00090794.

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. – III. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří a VEJVODA, Zdeněk, eds. Tanec: záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře, Praha, 14. - 15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. ISBN 80-7068-039-3.

Doporučená literatura:

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012. ISBN 978-0957020146.

GIURCHESCU, Anca a KRÖSCHLOVÁ, Eva. Theory and Method of Dance Form Analysis. In KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007, s. 21-52. ISBN 978-9630585422.

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba i kontekst slovenskega ljudskega plesa. Lublaň: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Folkloristika 6. ISBN 978-961-254-407-2.

Studijní materiál k teorii analýzy forem lidových tanců a e-learningové materiály k analýze tance a kinetografii.

Videozáznamy lidových tanců, tanečních událostí z fondu knihovny HAMU, YouTube a soukromých zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžně plněných seminárních úkolů, vypracování rozsáhlejšího seminárního úkolu (intepretace konkrétního tance podle zápisu a jeho analýza), studia literatury a tanečních záznamů, aktivní účasti v diskusi. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů