Zápis a analýza lidového tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZALT2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět propojuje praktické a teoretické znalosti, prohlubuje schopnost samostatného uvažování a využívání nabytých vědomostí při práci s tanečním materiálem; prohloubení porozumění vnitřní struktuře tanců, principům chování při živém tančení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Stěžejní taneční typy zaznamenané na našem území v 19. a na počátku 20. století představují kulturně taneční okruhy, které naznačují i patřičné historické souvislosti. Cílem výuky je na základě záznamů tance v klasických sbírkách sledovat lidový taneční repertoár v procesu jeho proměn v čase a prostoru. Smyslem je pochopit způsob fungování lidové taneční kultury v jejím sociokulturním kontextu a roli jedince při utváření tanečního repertoáru. Jde o interpretaci tanečních záznamů, rozeznání podstaty jednotlivých tanečních typů a zákonitostí jejich variability. Analyzovány jsou základní stavební jednotky hudebního doprovodu a struktury tance, které jsou průběžně uváděny do souvislostí s dalšími písemnými prameny i daty získanými terénním výzkumem. Předmět kombinuje praktické taneční dovednosti, teoretické znalosti, empirický výzkum. Významnou součástí jsou samostatné aktivity studentů, jejich individuální přínos pro intepretaci zkoumaných jevů. Studenti ovládající taneční notaci – kinetografii – a uplatní tyto znalosti při zápisu vybraných tanců.

Tematické okruhy:

Ve druhém semestru náplň předmětu pokračuje ve sledování jednotlivých tanečních typů existujících v našem lidovém tanci. Kombinuje praktickou taneční aktivitu, práci se zápisem při interpretaci a rekonstrukci tance, analýzu a případně kinetografický zápis. Strukturální charakteristiky jednotlivých tanečních typů jsou srovnány s obdobnými tanci moravskými, slovenskými, případně z dalších kulturně blízkých oblastí. Cílem je pochopení kompozičních strategií charakteristických pro českou lidovou taneční kulturu.

  1. Tance napodobivé se satirickým obsahem – furiant; s řemeslnickou tematikou – mlynář, švec, tkadlec
  2. Tance, jejichž podstatou je společenská hra: trojicové – kšandy, mysliveček; skupinové – kaplanka, kontratanc
  3. Tance s proměnlivým taktem
  4. Tance s pevnou či polopevnou vazbou na hudební doprovod – dupák, plácavá, kalamajka, řezanka, manžestr
  5. Od šotyšky k polce: polka a její druhy

Doporučená nebo povinná literatura

Sbírky a popisy tanců:

SOUKUPOVÁ, Zora. Jihočeské tance I., II. České Budějovice: Krajské kulturní středisko, 1979.

JINDŘICH, Jindřich. Chodský zpěvník I. - VII. Praha: Orbis, 1951-54.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Hradec Králové: Kruh, 1984. Kraj.

KREJČÍ, Pavel. Pojizerské a Podještědské písně a tance. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1963.

MICHAL, Josef a kol. Písně a tance z Hradecka. Hradec Králové: Krajský dům osvěty, 1959.

RUBLIČ, Alois. Písně a taneční popěvky na Hořicku. In Národopisný sborník okresu hořického. Hořice: Nákladem redakčního komitétu národopisného odboru, 1895, s. 386-400.

HYNEK, Josef M. Národní tance na Hořicku. In Národopisný sborník okresu hořického. Hořice: Nákladem redakčního komitétu národopisného odboru, 1895, s. 412-417.

SUCHÝ, František. Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

Povinná literatura:

LAUDOVÁ, Hannah. Úvaha nad katalogem názvů lidových tanců. Český lid 54, 1969, č. 4, s. 233-236. ISSN 00090794.

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. – III. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří a VEJVODA, Zdeněk, eds. Tanec: záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře, Praha, 14. - 15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. ISBN 80-7068-039-3.

Doporučená literatura:

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012. ISBN 978-0957020146.

GIURCHESCU, Anca a KRÖSCHLOVÁ, Eva. Theory and Method of Dance Form Analysis. In KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007, s. 21-52. ISBN 978-9630585422.

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba i kontekst slovenskega ljudskega plesa. Lublaň: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Folkloristika 6. ISBN 978-961-254-407-2.

Studijní materiál k teorii analýzy forem lidových tanců a e-learningové materiály k analýze tance a kinetografii.

Videozáznamy lidových tanců, tanečních událostí z fondu knihovny HAMU, YouTube a soukromých zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžně plněných seminárních úkolů, vypracování rozsáhlejšího seminárního úkolu (intepretace konkrétního tance podle zápisu a jeho analýza), studia literatury a tanečních záznamů, aktivní účasti v diskusi. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů