Základy choreografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCH4 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vztah pohybu a hudby. Hlavním pedagogickým cílem je, aby choreografie studentem vybrané fugy byla v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie věrně sledovala architektonickou výstavbu fugy a přitom respektovala zákonitosti choreografické prostorové kompozice. Dále student připraví hudební a choreografický rozbor partitury. Pedagogické zadání je : abstraktní transkripce hudební partitury, bez snahy o obsahové vyznění, ale volné představivosti se meze nekladou. Počet účinkujících je odvislý od počtu hlasů fugy a předpokládá se jevištní realizace, kterou bude student předkládat jako práci bakalářskou. Důležitá je rovněž choreografova představa o jednoduchém scénickém a kostýmním řešení a vypracování choreografického scénáře inscenace.

Výsledky učení

Choreografie nejnáročnější hudební formy - fugy. Volná abstraktní choreografie plně respektující hudební formu + navíc : inscenační imaginace - volný inspirační prostor pro fantazii. Bakalářská práce.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959.

Noverre, Jeane-Georges : Listy o tanci a baletech, Praha 1981.

Bach, Johann Sebastian : Umění fugy ? partitura i poslech

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vytvoření choreografického díla a jeho veřejná prezentace

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů