Estetika zvukové tvorby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108EZT zkouška 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Studenti získají přehled o estetických hodnotách a kritériích aplikovaných do oblasti zvukové tvorby.

Shrnutí obsahu předmětu:

Předmět se zabývá historickými přístupy k estetickému hodnocení zvukového snímku. Pojmenovává etická kritéria a hodnoty v historickém kontextu. Studenti v seminárních pracích prokazují své základní znalosti v oblasti estetického hodnocení s důrazem na vhodné používání odborné terminologie a schopnosti formulovat a obhájit vlastní názory.

Tematické okruhy:

Základní estetické normy a hodnoty

Historický kontext estetického pojetí zvukového snímku

Estetická hodnota jako kritérium hodnocení zvukového záznamu

Objektivita a subjektivita při ztvárnění estetického výstupu hudebního snímku

Proces tvorby zvukového záznamu a výsledný zvukový snímek jako interpretační umění

Prostředí on-line jako nový koncertní prostor

Výsledky učení

Studenti se naučí analyzovat zvukové snímky z hlediska estetického ztvárnění a dokáží definovat estetické hodnoty snímku. Získají přehled o historickém vývoji estetiky v oblasti zvukové tvorby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HAMILTON, Andy, 2003. The Art of Recording and the Aesthetics of Perfection. The British Journal of Aesthetics [online]. Volume 43, Issue 4, October 2003, Pages 345–362, Dostupné z: https://doi.org/10.1093/bjaesthetics/43.4.345

MOYLAN William, 2002. The Roles of the Recordist and the Aesthetics of Recording Production [online]. Understanding and Crafting the Mix, 3rd edition. Dostupné z: https://ebookreading.net/view/book/EB9780415842808_31.html

MILLER, Steven M., 2013. Aesthetics and the Art of Audio Field Recording [online]. Trebuchet-Magazine. Dostupné z: https://www.trebuchet-magazine.com/aesthetics-art-audio-field-recording/

BERGSLAND, Andreas, ENGUM, Trond, 2015. Unheard Sounds: The Aesthetics Of Inaudible Sounds Made Audible [online]. The Journal on the Art of Record Production (JARP). Issue 10. ISSN: 1754-9892

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 80-246-1215-1 (brož.).

Doporučená literatura:

ČERNÝ, Miroslav, Karel. Problém hudebního díla, jeho podstaty, identity a forem existence. Estetika, 1974, roč. XI, str. 164 – 182 a 193 – 212.

HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1973. 173 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. O hudbě. Praha: Supraphon, 1961. 462 s. JIRÁNEK, Jaroslav. Tajemství hudebního významu. Praha: Academia, 1979.

JIRÁNEK, Jaroslav. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 55 s.

KUNA, M. Hudební interpretace jako předmět výzkumu. Hudební rozhledy, 1979, roč. 32, č. 3. s. 134 – 139.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1982. 221 s.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s.

VIČAR, Jan. Hudební estetika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1998. 183 s. ISBN 80-85883-30-9 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá atestaci na základě vypracování seminární práce na zadané téma v rozsahu 2-3 normostran. Text musí splňovat základní kritéria odborného textu a musí být prezentován v rámci semináře. Současně je požadována docházka nad 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů