Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DVND2 zkouška 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva DVOŘÁKOVÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky předmětu je zvládnutí metodických, pedagogických a didaktických zásad a postupů, které jsou nezbytné pro kvalitní výuku na základním, středním i terciálním stupni vzdělávání.

Na přednáškách a seminářích je zvolena interaktivní metoda výuky, při níž si pedagog opakovaně ověřuje znalosti v hlavní disciplíně (didaktika) i v dalších příbuzných disciplínách. Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, Konzervatoři v Praze, Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné ZUŠ nebo střední škole uměleckého zaměření. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový minimální rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student zvládá výukovou problematiku na základních i středních školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998.

JANEČEK, Václav. Úvod do taneční pedagogiky. Vyd. 1. Praha: NAMU, 2013. 91 s. ISBN 978-80-7331-267-1.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. století. Praha: Pražská ČAPEK, Robert. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.

scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6.

Doporučená literatura:

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

CIHLÁŘ, Ondřej, JORDAN, Hanuš. Orbis cirkus, Praha: NAMU, 2006. ISBN 978-80-7331-280-0.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Praha: Pražská scéna, 2006. ISBN 80-86102-55-6.

DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 6. vyd. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0586-1.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

MATĚJČEK, Zdeněk a Josef LANGMEIER. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. Klub čtenářů (Odeon). ISBN 01-070-81.

Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, Karolinum – 2012, ISBN: 978-80-246-2153-1.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, c2006. ISBN 80-7331-054-6.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi. Gesta a mimika, Akademie múzických umění v Praze, 2008

www.angefou.co.uk

www.ecole?jacqueslecoq.com

www.marceaufoundation.org

www.mimecentrum.de

www.mime.info

www.planetemime.com

www.scuolateatrodimitri.ch

www.budil.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ověří znalostí za zimní i letní semestr. Základem je ústní pohovor, při kterém student prokáže zvládnutí stanovené látky. Student předloží písemné záznamy z vlastní praktické výuky, odevzdá definitivní podobu předepsaných součástí pro portfolio (příprava na hodinu, hodnocení hodiny, kurikulum předmětu, odborný posudek zvoleného představení, strukturované CV).

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy.

Další požadavky na studenta: minimální docházka 75 %.

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a sumarizuje soubor tematických okruhů, které jsou souhrnem učiva celého akademického roku. Požadavkem je přitom orientace v problematice výuky, její analýzy, reflexe a efektivity výukového procesu. Je kladen důraz na propojení všech pedagogických disciplín (pedagogika, didaktika, psychologie).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů