Psychologie mimiky a gestiky 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PSMG4 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalosti jsou uplatňovány při režijní práci, kdy absolvent tohoto předmětu umí přesně vystihnout a pojmenovat příslušný emocionální stav v návaznosti na gestický a mimický projev. Student nonverbálního divadla získal též praktické znalosti v cíleném uplatnění nonverbální komunikace. Teoretická a praktická orientace je úspěšně uplatňována i mimo uměleckou oblast v poradenství pro manažery, učitele, novináře.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků, která postihuje všechny aspekty, jak přístup ke zkoumání neverbálních projevů, tak i složky neverbální komunikace a otázky prostoru. Pozornost je v dále věnována tzv. mikrovýrazům (microexpressions), jemným nevědomým změnám v mimice, stěží postřehnutelné netrénovaným okem. Výklad je věnován i případným poruchám v komunikaci.

Tematické okruhy

gestické i mimické prostředky neverbální komunikace

základní vhled do historie komunikace i v divadelní oblasti

rozbor neverbální komunikace v profesním i civilním životě

poruchy komunikace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LEWIS, David, 1995. Tajná řeč těla. Přel. Jiří REZEK a Dobroslav ZBORNÍK. Praha: Victoria Publishing. ISBN 978-80-7187-152-1.

MORRIS, Desmond, 1999. Bodytalk = Řeč těla. Vyd. 1. Přel. Karla KORTEOVÁ. Praha: IŽ. ISBN 978-80-240-0238-5.

TEGZE, Oldřich, 2003. Neverbální komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press. Business books. ISBN 978-80-7226-429-2.

THIEL, Erhard, 1993. Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. 1. vyd. Přel. Marie RAPANTOVÁ. Bratislava: Plasma service.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi, 2008. Gesta a mimika: učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla. ISBN 978-80-7331-128-5.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Vladimír a Radek TRNKA, 2009. Lidský obličej: vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1556-1.

ČAKRT, Michal, 1996. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy? Vyd. 1. Praha: Management Press. ISBN 978-80-85943-12-2.

DARWIN, Charles, 1964. Výraz emocí u člověka a u zvířat. 1., čes. vyd. Praha: ČSAV.

EKMAN, Paul, 2015. Odhalené emoce: naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Vydání první. Přel. Eva NEVRLÁ. V Brně: Jan Melvile Publishing. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-81-3.

KOMÁREK, Stanislav, 1997. Dějiny biologického myšlení: apendix: vznik, vývoj a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů. 1. vyd. Praha: Vesmír. Medusa, sv. 7. ISBN 978-80-85977-10-3.

KOMÁREK, Stanislav, 1998. Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta. 1. vyd. Praha: Vesmír. Medusa, sv. 8. ISBN 978-80-85977-13-4.

KOMÁREK, Stanislav, 2000. Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy: mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. 1. vyd. Praha: Vesmír. ISBN 978-80-85977-34-9.

LORENZ, Konrad, 1990. 8 smrtelných hříchů. Vyd. 1. Praha: Panorama. Pyramida. ISBN 978-80-7038-212-7.

LORENZ, Konrad, 1992. Takzvané zlo. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 126. ISBN 978-80-204-0264-6.

LORENZ, Konrad, 1993. Základy etologie: srovnávací výzkum chování. Vyd. 1. Přel. Miroslav RÝDL. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-0477-2.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, N a TRNKA, R, 2007. Limity exaktního přístupu, emoční anatomie a interpretační potenciál komparativní metody. In: konference pořádaná u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze.: Kde končí umění a začíná věda, a naopak? Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzkumu AMU & MU. ISBN 978-80-7331-084-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování online testu (Moodle IV), rozbor neverbální složky uměleckého vystoupení (semestrální práce), rozbor neverbálního projevu záznamu z běžného života.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů