Psychologie mimiky a gestiky 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PSMG4 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva DVOŘÁKOVÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cílem výuky je teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků, která postihuje všechny aspekty, jak přístup ke zkoumání neverbálních projevů, tak i složky neverbální komunikace a otázky prostoru. Pozornost je v dále věnována tzv. mikrovýrazům (microexpressions), jemným nevědomým změnám v mimice, stěží postřehnutelné netrénovaným okem. Výklad je věnován i případným poruchám v komunikaci.

Tematické okruhy

gestické i mimické prostředky neverbální komunikace

základní vhled do historie komunikace i v divadelní oblasti

rozbor neverbální komunikace v profesním i civilním životě

poruchy komunikace.

Výsledky učení

Znalosti jsou uplatňovány při režijní práci, kdy absolvent tohoto předmětu umí přesně vystihnout a pojmenovat příslušný emocionální stav v návaznosti na gestický a mimický projev. Student nonverbálního divadla získal též praktické znalosti v cíleném uplatnění nonverbální komunikace. Teoretická a praktická orientace je úspěšně uplatňována i mimo uměleckou oblast v poradenství pro manažery, učitele, novináře.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LEWIS, David, 1995. Tajná řeč těla. Přel. Jiří REZEK a Dobroslav ZBORNÍK. Praha: Victoria Publishing. ISBN 978-80-7187-152-1.

MORRIS, Desmond, 1999. Bodytalk = Řeč těla. Vyd. 1. Přel. Karla KORTEOVÁ. Praha: IŽ. ISBN 978-80-240-0238-5.

TEGZE, Oldřich, 2003. Neverbální komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press. Business books. ISBN 978-80-7226-429-2.

THIEL, Erhard, 1993. Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. 1. vyd. Přel. Marie RAPANTOVÁ. Bratislava: Plasma service.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi, 2008. Gesta a mimika: učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla. ISBN 978-80-7331-128-5.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Vladimír a Radek TRNKA, 2009. Lidský obličej: vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1556-1.

ČAKRT, Michal, 1996. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy? Vyd. 1. Praha: Management Press. ISBN 978-80-85943-12-2.

DARWIN, Charles, 1964. Výraz emocí u člověka a u zvířat. 1., čes. vyd. Praha: ČSAV.

EKMAN, Paul, 2015. Odhalené emoce: naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Vydání první. Přel. Eva NEVRLÁ. V Brně: Jan Melvile Publishing. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-81-3.

KOMÁREK, Stanislav, 1997. Dějiny biologického myšlení: apendix: vznik, vývoj a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů. 1. vyd. Praha: Vesmír. Medusa, sv. 7. ISBN 978-80-85977-10-3.

KOMÁREK, Stanislav, 1998. Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta. 1. vyd. Praha: Vesmír. Medusa, sv. 8. ISBN 978-80-85977-13-4.

KOMÁREK, Stanislav, 2000. Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy: mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. 1. vyd. Praha: Vesmír. ISBN 978-80-85977-34-9.

LORENZ, Konrad, 1990. 8 smrtelných hříchů. Vyd. 1. Praha: Panorama. Pyramida. ISBN 978-80-7038-212-7.

LORENZ, Konrad, 1992. Takzvané zlo. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 126. ISBN 978-80-204-0264-6.

LORENZ, Konrad, 1993. Základy etologie: srovnávací výzkum chování. Vyd. 1. Přel. Miroslav RÝDL. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-0477-2.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, N a TRNKA, R, 2007. Limity exaktního přístupu, emoční anatomie a interpretační potenciál komparativní metody. In: konference pořádaná u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze.: Kde končí umění a začíná věda, a naopak? Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzkumu AMU & MU. ISBN 978-80-7331-084-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování online testu (Moodle IV), rozbor neverbální složky uměleckého vystoupení (semestrální práce), rozbor neverbálního projevu záznamu z běžného života.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů