Světelný design a jevištní technologie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SDJT3 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem aktivit v posledním semestru je vytvoření celkové audiovizuální koncepce díla a její uvedení do praxe. Veškeré znalosti jsou uplatňovány při tvůrčí práci. Absolvent tohoto předmětu umí přesně vystihnout představy o světelné i zvukové koncepci své etudy. Umí pojmenovat světelné i zvukové nálady a připravit audiovizuální „scénář“. Orientuje se v typologii konvenčních světel a rozumí jejich využití v divadelním prostoru, dále má základní znalosti v oblasti práce se zvukem z hlediska jeho koncepce, nahrávání a také jeho praktické využití pro účely ozvučení svého představení. Využívá jevištní technologie nikoli jako doplněk, ale jako prostředek sdělení, který lze začlenit do celkové výpovědi díla.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je seznámit studenty se základy světelného a zvukového designu a dalšími jevištními technologiemi. Dlouhodobým cílem předmětu rozděleného do tří semestrů je využívat technologie nikoli jako doplněk pro jejich vizuální lákavost, ale jako prostředek sdělení, který lze do celkové výpovědi začlenit a ke kterému lze přistupovat s kritickým odstupem a jasně definovaným uměleckým záměrem. Předmět bude probíhat formou ateliéru, během kterých budou studenti pracovat tvůrčím způsobem a osobně se seznámí také s některými osobnostmi českého světelného a zvukového designu. Ve třetím semestru se zaměří na zvukovou koncepci díla a také na syntézu všech složek. Cílem bude vystihnout světelnou i zvukovou představu své etudy a uvést ji do praxe.

Tematické okruhy

Charakteristika atmosféry, příprava hudebního scénáře

Základy zvukového designu a práce se zvukem (úloha zvukaře versus zvukového designéra)

Základní postupy při nahrávání zvuku (smyčkování a vrstvení zvuku)

Základní orientace na zvukovém pultu, umístění reproduktorů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

Doporučená literatura:

KOČÍ, Šimon. Světelně-technická dokumentace scénických osvětlení. Brno, 2008. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

UŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 90 %, aktivní účast v hodinách, plnění dílčích zadání.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů