Etika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110ET zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Povinný předmět pro 3. ročník bakalářského stupně oboru Hudební management. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru. Okruh 1: Základní kategorie etiky jako filozofické disciplíny, pojmosloví etiky. Okruh 2: Stručný nástin historického vývoje etiky od starověku do současnosti. Okruh 3: Současné, aktuální problémy etiky a jejich vazby na obecné morální zásady, platné právo, postavení etických pravidel a zásad v hierarchii pravidel závazných pro činnost v oblasti kulturního managementu. Modelové tematické okruhy „aplikované“ etiky: etika a právo, etika a obchod, etika a finance, etika a sponzoring, etika a reklama eventuálně další okruhy.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru Hudební management se základy vědní disciplíny, s jejímiž reálnými projevy se budou ve své praxi často setkávat a která bývá v dlouhé řadě předmětů ekonomické a právní povahy (včetně odborných předmětů hudebních) zanedbávána. Výklad základních pojmů etiky (svobodné rozhodnutí, mravní norma, svědomí,etc. ), výklad vzájemných vztahů mezi etikou a morálkou, etikou a právem, etikou a ekonomickými disciplínami (etika v podnikání, etika v obchodu)

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Studijní literatura:

Příkaský, Jiljí V.: Etika. Učebnice základů etiky. - Kostelní Vydří, Karmelitánské

Nakladatelství 2000

Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky, Praha, Zvon, 1994

Aristoteles: Nikomachova etika. - Praha, Jan Laichter 1937 (nově Rezek, 1996)

Bauman, Z.: Postmoderne Ethik. - Hamburg 1995

Brázda, Radim: Úvod do srovnávací etiky. - Praha, KLP 1998

Brentano, Franz: O původu mravního poznání. - Praha, Naše vojsko 1993

Buber, Martin: Já a ty. - Olomouc, Votobia 1995

Cicero: O povinnostech. - Praha, Svoboda 1970

Epikuros: Myšlenky o štěstí a mravnosti. - Praha, Svoboda 1972

Fichte, Johann Gotlieb: Systém etiky podle principů vědosloví. - Pravda 1981

Fromm, Erich: Anatomie lidské destruktivity. - NLN 1997

Fromm, Erich: Mít nebo být?.- Praha, Naše vojsko 1992

Fromm, Erich: Umění být. - Praha, Naše vojsko 1994

Jung, Carl Gustav: Duše moderního člověka. - Brno, Atlantis 1994

Kant, Immanuel: Kritika praktického rozumu. - Praha, Svoboda 1996

Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. - Praha, Svoboda 1996

Locke, John: Dopis o toleranci. - Brno, Atlantis 1999

Locke, John: O výchově. - Praha, SPN 1984

Machiavelli, Niccolo: Vladař. - Ivo Železný 1997

Mackie, J.L.: Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen. - Stuttgart, Reclam

1981

Nakonečný, Milan: Základy psychologie osobnosti. - Management Press 1993

Ricken, Friedo: Obecná etika. - Oikúmené 1994

Rich, Arthur: Etika hospodářství. - Oikúmené 1994

Seneca: Výbor z listů Luciliovi. Praha, Svoboda 1987

Schweitzer, Albert: Křesťanská sociální etika. - Praha, ÚCN 1960

Singer, P.: Practical Ethics. - Cambridge 1993

Skoblík, Jiří: Přehled křesťanské etiky. - Praha, Karolinum 1997

Spinoza, Benedikt: Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii. - Praha, Svoboda 1977

Sutor, Bernhard: Politická etika. - Oikúmené 1996

Thompson, Mel: Přehled etiky. - Praha, Portál 2004

Weber, Max: Autorita, etika a společnost. - Praha, Mladá fronta 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z odpřednášené látky na konci zimního semestru.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
MAREŠOVÁ J.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:40–10:10 Jiřina MAREŠOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů