Fundraising

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110FUN zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Obsah

Cíl výuky:

Student během výuky získá základní teoretické vědomosti z oblasti grantového a negrantového fundraisingu, seznámí se se základní terminologií a prakticky ověří své dovednosti v oblasti fundraisingu kulturních projektů.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů (fundraising, marketing, sponzoring, mecenáš, filantrop, sponzor, veřejné zdroje, soukromá sféra, neziskový sektor)
  2. Hlavní skupiny dárců
  3. Nadace a nadační fondy
  4. Dar, sponzorský příspěvek, barter – typy smluv, daňové zvýhodnění
  5. SWOT analýza
  6. Marketing, sponzoring, PR
  7. Dotační a grantové programy v ČR
  8. Stručný přehled finančních zdrojů EU

Výsledky učení

Student získá základní znalosti z oblasti fundraisingu, má přehled o neziskové sféře a možnostech získání finanční a nefinanční podpory pro kulturní projekty. Po absolvování předmětu je schopen představit svůj projekt a formulovat žádost o jeho podporu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BERANOVÁ, Veronika et al. Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016. ISBN 978-80-7008-370-3.

BOUKAL, Petr a kol. Profesionální fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4487-2.

BŘEZINA, Aleš et al. Významné české skladatelské instituce: jejich historie, poslání a projekty v letech 2015-2019 = Significant institutions of Czech composers: their history, mission and projects for the years 2015-2019. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015. ISBN 978-80-906098-3-9.

Guide to Funding Opportunities for the International Mobility of Artists and Culture Professionals [online]. Prague: On the move, 2017. [cit. 2020-02-19]. Dostupné z: http://www.czechmobility.info/mobility-funding-guide-cz-2018.pdf.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

LEDVINOVÁ, Jana. Fundraising pro kulturní instituce, Manuál pro výuku. Praha: České centrum fundraisingu, 2010.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising. Praha: NAMU, 2013. ISBN 978-80-7331-294-7.

Weby:

www.neziskovky.cz

www.fundraising.cz

www.norskefondy.cz

www.donorsforum.cz

www.visegradfund.org

www.fondbudoucnosti.cz

www.eeagrants.cz

www.kreativnievropa.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření studijních výsledků probíhá formou písemného ověření základních znalostí z oblasti, prezentací hypotetického či reálného uměleckého projektu studenta a zpracováním jednoduché grantové žádosti s tímto projektem související.

Minimální docházka je 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů