Marketing 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110M2 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit posluchače se základy pokročilého marketingu nejen v obecné podobě, ale zejména v oblasti rychle se rozvíjejících sociálních sítí a digitalizovaného světa, zejména v podmínkách revoluce 4.0 i v aplikovaných formách marketingu v oblasti umělecké / hudební produkce a hudebního provozu. Studenti se naučí používat moderní marketingové metody digitálního světa nejen teoreticky, ale i v praxi, zejména v oblasti hudební a umělecké produkce. Součástí výuky je podrobné vypracování „digitální“ marketingové strategie firmy, instituce nebo projektu.

Tematické okruhy:

  1. Co je digitální /internetový marketing a jaký je jeho historický vývoj a význam
  2. Co jsou tzv. nová média a jaký je jejich význam
  3. Sociální sítě a další důležité nástroje digitálního globalizovaného prostředí
  4. Jaké instrumenty lze v digitálním /internetovém marketingu využít a jaký mají vliv na úspěšnost produktu
  5. Totální marketingový mix – jeho rozbor, možnosti využití a problémy v internetovém prostředí

Výsledky učení

Studenti se seznámí s historií a současností digitálního / internetového marketingu a s nejdůležitějšími osobnostmi této disciplíny. Budou jim zřejmé základní nástroje internetového marketingu, ať už ve formě přípravné, realizační a kontrolní fáze nebo v komplexu tohoto přístupu. Dokáží přesně formulovat prvky totálního marketingového mixu. V závěru semestru budou schopni vypracovat a zdůvodnit podrobnou internetovou / digitální marketingovou strategii vybrané organizace, instituce nebo projektu s důrazem na hodnotu daného produktu i schopnost generovat zisk nebo vysoké procento soběstačnosti. To vše se zaměřením na oblast umění a zejména hudebního provozu se všemi specifiky této oblasti a s ohledem na prostředky a možnosti internetového a interaktivního působení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Management Press, 2005. ISBN 8072611291.

NĚMEC, Robert. Marketing Sales Media [online]. [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/lide/robert-nemec-digitalni-marketing-neexistuje_413188.html

SMUTNÝ, Leoš. Oboustranná komunikace v digitálním věku. Marketing Journal [online]. 10. 8. 2010. Dostupné z http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/zajimavosti/oboustranna-komunikace-v-digitalnim-veku__s402x5363.html

KŘIVÁNKOVÁ, Renata. Návrh na rozšíření marketingových aktivit s důrazem na internetový marketing. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. Vedoucí diplomové práce Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Doporučená literatura:

STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3340-8.

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

EVANS, Dave; MCKEE, Jake. Social media marketing: the next generation of business engagement. Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2010. ISBN 9780470634035.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 50 % výsledného hodnocení

Vypracování základní marketingové strategie v oblasti digitálního prostředí – 50 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů