Písemná práce bakalářská 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PBC2 zápočet 5 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je dovést studenta k definitivní písemné verzi bakalářské práce při respektování základních zásad tvorby a koncipování odborného textu: výběr tématu, heuristika a její principy, literatura a prameny, přímé a nepřímé prameny, písemné, hmotné, zvukové prameny a jejich kritika, metodologie a metoda jako prostředek k účinnému zpracování tématu a naučit studenta kvalitnímu písemnému výstupu, který je nutnou podmínkou úspěšné bakalářské práce a její úspěšné obhajoby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student odevzdá definitivní verzi své bakalářské práce ve spolupráci s vedoucím práce, získá přitom praktické znalosti a schopnosti zpracovat kvalitně zvolené téma práce, vypracuje podrobný seznam pramenů a literatury, zvolí správný metodologický aparát a dospěje k stanoveným výsledkům, které je možno verifikovat a uplatnit v praxi a připravit se na obhajobu své bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ZBÍRAL, David. Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby [online]. In: . s. 30 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: http://www.david-zbiral.cz/odborne-prace.htm

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

Nová citační norma ISO 690 : www.iso690.zcu.cz

https://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/D_HP/sp_1_.pdf

Doporučená literatura a prameny:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Student odevzdá na konci bc. studia podrobně vypracovanou definitivní verzi bakalářské práce na téma, které bylo schváleno katedrou a vedením fakulty. Dokáže obhájit jak volbu tématu a jeho odbornou a společenskou užitečnost a přínos odborných a praktických výsledků bakalářské práce, tak celkovou osnovu, strukturu, rozsah, obsah i stylistickou úroveň své bakalářské práce. Vysvětlí volbu, rozsah a cíle volby pramenů a všech dalších informačních zdrojů. Dokáže vysvětlit a obhájit metodickou a metodologickou část bakalářské práce a je připraven na SZZ a obhajobu své bakalářské práce.

Teoretická část 20 %

Praktická část 80 %

Povinná účast studentů na přednáškách (konzultacích) min. 50 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů