Psychologie pro managery 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMNG2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Letní semestr se zaměřuje výlučně na manažerskou psychologii, která aplikuje teorie a koncepty vědního oboru psychologie na potřeby manažerské praxe. Součástí přednášek je i přímý nácvik manažerských dovedností a zvládání v praxi se vyskytujících situací, které mohou představovat významné stresory manažerské profese. V letním semestru výuky budou přednášky tematicky zaměřeny na problematiku různých metod psychologického výzkumu, na problematiku lidské psychiky a podmínky jejího fungování, objasnění podmínek vedoucí k činnosti člověka v pracovním prostředí, na osobnost člověka v pracovním procesu a z hlediska jeho uplatnění v práci, na zásady správného hodnocení a odměňování zaměstnanců, na řešení modelových pracovních a manažerských situací, na problematiku řízení a vedení sama sebe a jiných lidí, na otázku mezilidských vztahů na pracovišti a komunikaci v pracovním prostředí, v neposlední řadě na problematiku využití osobního potenciálu naplno v roli manažera.

Tematické okruhy:

1.Vymezení předmětu manažerské psychologie, vývoj této vědecké disciplíny.

2.Metodologie výzkumu manažerské psychologie.

3.Aplikace poznatků psychologie osobnosti na potřeby manažerské praxe.

4.Role manažera.

5.Psychologické aspekty základních povinností a zodpovědnosti manažerské funkce.

6.Řeč těla a význam nonverbální komunikace Důležitost a pojetí řízení lidských zdrojů. Základní principy a důležitost emoční inteligence v pracovním procesu, s důrazem na vedení a řízení lidských zdrojů.

7.Analýza a rozvoj lidských schopností a dovedností. Otázka základního rozdílu mezi schopnostmi a dovednostmi.

8.Metodologie výběru pracovníků a rozvoj motivace k setrvání v dané organizaci. Zásady správného hodnocení a odměňování zaměstnanců. Analýza vlivů působící na motivaci pracovníků, jejich postoje, chování, oddanost a angažovanost pro danou organizaci.

9.Otázka řízeného rozvoje a transformace organizace, popis procesů rozvoje a změny.

10.Typologie osobnosti a zásadní rozdíly ve všech variantách uplatnění budoucích manažerů v oboru hudba, tzn. určitá specifika manažera hudebně vzdělávací instituce (ZUŠ či konzervatoře), kulturního domu, velikého hudebního tělesa (orchestru), opery či divadla.

11.Filozofie a strategický rozvoj lidských zdrojů. Rozvoj kultury vzdělávání, rozvoj, výcvik, učení probíhající v organizaci či učící se organizace.

12.Metoda řízeného rozhovoru při profesním rozvoji zaměstnanců.

Výsledky učení

Studium psychologie pro manažery umožní studentovi také hlubší sebepoznání vlastních manažerských předpokladů, zájmů, motivace, vůle a dalších činitelů. Tato látka studentům umožní hlubší proniknutí do vlastního vědomí lídra a pochopení některých pochodů a hlavních rysů osobnosti manažera.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, E. & PAUKNEROVÁ, D. (a kol.). Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.

MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.

PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1706-9.

STEIGER, T. a LIPPMANN, E. Psychologie pro manažery. Jak ovládnout umění vést. Praha: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0006-3.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Doporučená literatura:

ALDER, H. NLP jak v práci dosáhnout vynikajících výsledků. Praha: Pragma, 1997. ISBN 80-7205-473-2.

AMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.

BĚLOHLÁVKOVÁ, V. Jak porozumět řeči těla. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-492-3.

BLATNÝ a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.

ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-85943-12-3.

DACEY, J. S. – LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000.

GARDER, H. Dimenze myšlení, teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999.

GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Překlad: Markéta Bílková. Praha: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.

HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Portál 2010. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.

HELUS, Z. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 320 s. ISBN: 978-80-247-3037-0.

HUNT, M. Dějiny psychologie. Translated by Ivo Müller – Renáta Mlíkovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 708 s. ISBN 80-7178-386-2.

JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994, přel. Karel Plocek.

KUČERA, D. Moderní psychologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.

NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.

NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9.

PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999, 164 s., ISBN 80-7178-309-9.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3.

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: portál, 2008. ISBN 978-80-7367-447-2.

SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 238 s. ISBN 80-86598-82-9.

ŠVANCARA, J. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X.

URY, W. Jak překonat nesouhlas. Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednat. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-039-2.

Další doporučené volitelné složky samostatného studia jsou následující. V první řadě kromě studia odborné a doporučené literatury bude potřeba také sledovat odborné recenzované časopisy: např. časopis Československá psychologie (ISSN 0009-062X); nebo Psychologie a její kontexty (ISSN 1803-9278 (print) ISSN 1805-9023 (online); dále Psychologie pro praxi (ISSN 1803-8670), ale také časopis Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace (ISSN 1802 - 3983).

Dalším doporučením je členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu psychologie dostupná všechna odborná literatura, psychologické slovníky, ve studovně volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka a aktivní účast na přednášce - 40 %

Zkouška - 60 %

Zkouška studentů probíhá ústní formou.

Při hodnocení se bude vycházet v první řadě z aktivní účasti studentů na přednáškách během obou dvou semestrů. Důraz je kladen na aktivní účast z důvodů obsahu přednášek, který ne vždy vychází z látky obsažené v odborných materiálech a publikacích, ale především vychází z přímých informací a zkušeností vyučujícího, kde se kromě projekce a lektorské činnosti, zaměřujeme také na aktivní diskusi a nácvik konkrétních manažerských dovedností.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů