Sociologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SO1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela MACHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela MACHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem kurzu je seznámení se základními tématy sociologie jako vědního oboru a specifického způsobu nahlížení na svět. Studenti si osvojí samostatný kritický pohled na problémy současné společnosti prostřednictvím přednášek, skupinové diskuse a rozboru konkrétních sociologických textů.

Tematické okruhy:

  1. Co je to sociologie?

▪Předmět sociologie a její vnitřní členění, vztah k ostatním vědám

▪Smysl a význam sociologie

▪Specifikum sociologického pohledu

2.Vývoj sociologického myšlení v kontextu proměn společnosti

▪Protosociologie, historický vývoj sociologie

▪Klasické sociologické dichotomie: tradiční x moderní S

▪Paradigmata 20. století

▪Post-Společnosti (postmoderní, postindustriální, narcistická atd.)

3.Moc a Ideologie a politika

▪Moc a Autorita ve společnosti

▪Ideologie – politické ideologie (nacismus, komunismus)

▪Demokracie – Jako systém a jako princip

4.Gender

▪Identita a sexualita

▪Feminismus a gender studies

▪Postavení muže a ženy v dnešní společnosti (partnerství, práce)

5.Rodina

▪Osobnost, proces socializace a individualizace

▪Teorie sociálních rolí (Simmel, Mead)

6.Kultura, instituce a organizace

▪Instituce, organizace, byrokracie (Weber, Crozier)

▪Střet civilizací (Huntington, Fukuyama)

7.Masová Kultura

▪Vyšší, nižší kultura

▪Konzumní společnost

8.Náboženství

▪Církve, sekty, náboženská hnutí

▪Sekularizace, privatizace, deprivatizace (Weber, Berger, Casanova)

Výsledky učení

Výsledky učení:

Na konci kurzu studenti:

●porozumí klíčovým sociologickým pojmům a teoretickým přístupům probíraným v kurzu;

●pochopí základní východiska pro odborné debaty vedené o klíčových tématech kurzu;

●kriticky analyzují společenské jevy v širším komplexu vztahů a rozumí tomu, jak sociální instituce a struktury ovlivňují každodenní chování lidí a vice versa;

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a neoborové vysokoškolské studium. Vyd. 3., upr. Praha: Fortuna, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7373-028-4.

PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.

Doporučená literatura:

BAUMAN, Zygmunt a MAY, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Překlad Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. originálu vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. Studijní texty; sv. 30. ISBN 80-86429-28-8.

BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Překlad Jiří Ogrocký. 2. vyd., V nakl. Barrister & Principal 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 194 s. Studium. ISBN 80-85947-90-0.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8. (kap. 3-7, 10)

GIDDENS, Anthony a SUTTON, Philip W., ed. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 1049 s. ISBN 978-80-257-0807-1.

HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. Vyd. 6., přeprac. Praha: Karolinum, 2015. 132 s. ISBN 978-80-246-2843-1.

JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7367-644-5.

KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 204 s. Studijní texty; sv. 2. ISBN 978-80-7419-102-2.

MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1.

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 206 s. Klas; sv. 1. ISBN 80-86429-59-8.

THOMPSON, Kenneth. Klíčové citace v sociologii: hlavní myslitelé, pojmy a témata. Překlad Jiří Ogrocký. 1. vyd., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2004. 267 s. Studium. ISBN 80-85947-68-4.

Velký sociologický slovník. I, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-311-3.

Velký sociologický slovník. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-1627. ISBN 80-7184-311-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky k získání zápočtu:

  1. Seminární práce: kritická analýza jednoho z probíraných textů, vymezení si vlastního užšího tématu a pomocí alespoň jednoho dalšího odborného textu napsání úvahy. Délka úvahy 2,5 - 3 normostrany. (50 %)
  2. Pravidelná příprava na přednášky: četba zadaných odborných textů, zodpovězení zadaných otázek přes moodle a příprava k diskuzi tématu na hodině. (40 %)
  3. Prezence a aktivita na přednáškách. (10 %)

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
MACHOVÁ D.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–15:10 Daniela MACHOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů