Sociologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SO2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela MACHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela MACHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Po osvojení si základních sociologických pojmů a přístupů v Sociologii 1, je cílem tohoto kurzu zaměření se na aktuální témata moderní společnosti, která ovlivňují naši každodennost (masová média, davové chování, rasismus, globalizace, ekologie atd.) Vedle teorie a prohlubování samostatného kritického pohledu na problémy současné společnosti se kurz zaměřuje v druhé části i na sociologický výzkum, základní porozumění jeho postupům, metodám a technikám, výstupům. Samostatný okruh je věnován problematice dotazování. Studenti si osvojí základní principy tvorby dotazníku a získají dovednost tento výzkumný nástroj samostatně vytvořit a použít.

Tematické okruhy:

  1. Média a komunikace

▪Typologie společností dle médií (Mc Luhan)

▪Realita a simulace (Baudrillard, Lipovetsky)

▪Internet a sociální sítě

2.Sociální stratifikace a mobilita

▪Stavy, třídy, vrstvy

▪Sociální mobilita, sociální status

▪Sociální nerovnost (Parsons, Merton)

3.Sociální skupiny, Davy

▪Typy sociálních skupin

▪Sociální interakce, vztahy

▪Davy (le Bon)

4.Rasa a etnikum

▪Rasa jako sociální kategorie

▪Etnikum a národ

▪Rasismus, nacionalismus, holocaust (Bauman)

5.Sociální deviace

▪Mechanismy sociální kontroly

▪Anomie

▪Kriminologie

6.Globalizace

▪Globalizace versus lokalizace (Giddens )

▪Nezamýšlené důsledky globalizace (Bauman)

7.Sociologie a ekologie

▪Moderní Společnost versus příroda

▪urbanizace a nárůst populace

▪Příroda jako Životní prostředí

▪Meze růstu a udržitelný rozvoj

8.Veřejné mínění

▪Teorie a výzkum, historie výzkumu veřejného mínění

▪Fáma a její šíření, Gallupova metoda sběru dat, spirála mlčení

▪Reklama

9.Metodologický blok I.: sociologický výzkum: typy výzkumu, specifika výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění, výběrové procedury

10.Metodologický blok II.: problematika dotazování, technika dotazníku a ankety, konstrukce dotazníku a druhy otázek

Výsledky učení

Výsledky učení:

Na konci kurzu studenti budou:

●rozumět klíčovým sociologickým pojmům a teoretickým přístupům probíraným v kurzu;

●kriticky nahlížet na aktuální témata moderní společnosti, které ovlivňují postoje a chování lidí

●rozumět postupům, metodám, technikám a výstupům sociologického výzkumu

●mít schopnost samostatně sestavit stručný sociologický dotazník

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a neoborové vysokoškolské studium. Vyd. 3., upr. Praha: Fortuna, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7373-028-4.

PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.

Doporučená literatura:

BAUMAN, Zygmunt a MAY, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Překlad Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. originálu vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. Studijní texty; sv. 30. ISBN 80-86429-28-8.

BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Překlad Jiří Ogrocký. 2. vyd., V nakl. Barrister & Principal 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 194 s. Studium. ISBN 80-85947-90-0.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8. (kap. 3-7, 10)

GIDDENS, Anthony a SUTTON, Philip W., ed. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 1049 s. ISBN 978-80-257-0807-1.

HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. Vyd. 6., přeprac. Praha: Karolinum, 2015. 132 s. ISBN 978-80-246-2843-1.

JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7367-644-5.

KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 204 s. Studijní texty; sv. 2. ISBN 978-80-7419-102-2.

MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1.

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 206 s. Klas; sv. 1. ISBN 80-86429-59-8.

THOMPSON, Kenneth. Klíčové citace v sociologii: hlavní myslitelé, pojmy a témata. Překlad Jiří Ogrocký. 1. vyd., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2004. 267 s. Studium. ISBN 80-85947-68-4.

Velký sociologický slovník. I, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-311-3.

Velký sociologický slovník. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-1627. ISBN 80-7184-311-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky ke zkoušce:

  1. Ústní zkouška z probraných okruhů za zimní i letní semestr. (60 %)
  2. Pravidelná příprava na přednášky: četba zadaných odborných textů, zodpovězení zadaných otázek přes moodle a příprava k diskuzi tématu na hodině. (30 %)
  3. Prezence a aktivita na přednáškách. (10 %)

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
MACHOVÁ D.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–15:10 Daniela MACHOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů