Úvod do hudební produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110UHPR zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na předchozí předmět Úvod do managementu. Cílem výuky je seznámit studenty s pojmem hudební produkce v jeho obecné i aplikované rovině, ukázat historii prvních producentů a zejména situaci v devatenáctém a dvacátém století. Ukázat na specifičnost produkce v oblasti hudby (veřejný, občanský a soukromý sektor) a analyzovat vztah hudební produkce v jednotlivých žánrech a segmentech hudebního provozu i základní oblasti, v nichž se hudební producent pohybuje. Seznámit studenty se základní strukturou hudební oblasti a jednotlivými institucemi a organizacemi i s principy moderního komplexního producentství v digitální společnosti. Připravit studenty na digitální průmyslovou revoluci 4:0.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se seznámí s funkcí a obsahem práce moderního producenta, naučí se znát základní instituce a organizace hudebního života v ČR, Evropě i v USA, získá znalosti o principech fungování těchto organizací. Získá přehled o rozdílech práce producenta ve veřejném, občanském a soukromém sektoru a získá schopnosti pohybovat se i ve světě moderní digitalizované ekonomiky s jejími vlivy na hudbu samotnou a hudební produkci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DOHNALOVÁ, Lenka, BOHÁČOVÁ, Gabriela a ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní management v hudebním sektoru [online]. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2018 [cit. 2020-02-19]. ISBN 978-80-7008-409-0. Dostupné z: https://www.idu.cz/cs/publikace/1144-mezinarodni-management-v-hudebnim-sektoru.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT, AMU, 2009. 301 s. Disk. Velká řada; sv. 9. ISBN 978-80-7437-008-3.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

ŠTILEC Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Doporučená literatura a prameny:

DYKAST, Roman. Hudební estetika. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, 2001. 183 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-86-4.

FUKAČ, Jiří a POLEDŇÁK, Ivan. Hudba a její pojmoslovný systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 114 s. Studie ČSAV; sv. 14.

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 80-246-1215-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška obsahuje teoretickou znalost jednotlivých segmentů hudebního trhu a průmyslu, znalost mezinárodních i českých korporací operujících v oblasti hudební produkce, předpoklady a důsledky digitalizace a praktickou analýzu projektu včetně detailní přípravy rozpočtu s náklady a předpokládanými výnosy.

Teoretická část 80 % výsledné známky

Praktická část 20 % výsledné známky

Povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠULC M.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:40–10:10 Marek ŠULC Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů