Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPZT1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dovede zaujmout samostatný a tvůrčí přístup k metodice výuky Zvukové tvorby. Dbá na vyvážený postoj technických znalostí žáků vůči hudebním dovednostem. Klade při výuce důraz na sluchové analytické schopnosti a zvukovou představivost vázané na obraz i mimo něj. Student získává schopnost sestavit vlastní metodickou cestu – umí navrhnout výukovou metodu a formu vyučování.

Forma studia

seminář, praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět připravuje studenta pro výuku zvukové tvorby. Jeho dalším cílem je poskytnutí studentům praktické ověření znalostí metod výuky v kontaktní výuce žáků.

Tematické okruhy:

Metodika nabývání sluchových zkušeností

Metodika výuky základních znalostí z akustiky, zvukové techniky a hudební elektroniky

Metody praktické výuky a zvuková cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, Ivan, BUDÍK, Jan. ABC učitele hudební výchovy. Praha: Panton, 1968.

Doporučená literatura:

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3.

PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

Dostupné ŠVP s EZHZT

Hodnoticí metody a kritéria

Přednesení seminární práce na vybrané téma výuky zvukové tvorby. Absolvování plné praxe v rozsahu 8 hod.

Docházka – min. 50 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů