Hudební a psychologická akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPSA1 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl prohloubit teoretické znalosti studentů o principech slyšení a o psychoakustických zákonitostech vyplývajících ze zpracování zvuku lidským sluchovým aparátem. V návaznosti na prezentovaný model slyšení a bakalářský předmět Hudební akustika jsou příčiny vnímání hudebních zvuků doplněny o psychoakustické zákonitosti a závislosti na vlastnostech zvukových signálů. Psychoakustické veličiny popisující subjektivní vnímání hlasitosti, výšky a barvy tónů jsou vysvětlovány chováním nervových vzruchů na jejich výskytu v čase a v rámci kritických pásem. S praktickými výstupy z psychoakustických měření vedoucích ke získávání poznatků o subjektivních sluchových vjemech jsou studenti seznámeni na příkladech mnohadimenzionálního vjemu barva zvuku. Při výkladu základů experimentální psychoakustiky je kladen důraz na možnost uplatnit tyto poznatky o provádění psychoakustických poslechových testů se zvuky a o publikování získaných výsledků v diplomové práci.

Tematické okruhy:

Princip slyšení: ucho vnější, střední, vnitřní; bazilární membrána; vláskové buňky; neurogram; aferentní sluchová dráha; mechanismy rozlišení hudebních zvuků;

Subjektivní vlastnosti zvuku: psychoakustická měření; sluchové vjemy; subjektivní a objektivní veličiny; faktory ovlivňující percepci; objektivizace psychologických měření;

Hlasitost zvuku: změna nervových vzruchů se změnou SPL; phase locking; křivky stejné hlasitosti; phon, son; sumace hlasitosti spektrálních složek; ovlivnění ostatních subjektivních vjemů hlasitostí;

Výška tónu: časové a polohové určení výšky; mel; způsoby určení výšky; vliv dalších parametrů na vnímání výšky;

Barva zvuku: sound quality, sound color, timbre; definice; subjektivnost vnímání barvy;

Historie poznatků o barvě zvuku: Fourier, Ohm, Helmholtz, Stumpf, Schumann, Gray; propojení zákonitostí ve vnímání zvuku s jeho fyzikálními vlastnostmi; akustické a psychoakustické vlastnosti; energetické a časové dimenze;

Objektivní příčinnost barvy: intervalové a formantové (barkové) pojetí; frekvenční struktura; těžiště spektra; časové změny v periodicitě a nepravidelnosti; okamžité a dlouhodobé spektrum; směrovost barvy;

Experimentální psychoakustika: získávání poznatků o zvucích a jejich poslechu; hypotézy; stimuly; respondenti; experimenty; analýza dat; závěry;

Psychoakustické experimenty: poslech zvuku; poslechové testy; etické principy; shoda posuzovatelů; objektivizace výsledků; publikování (diplomová práce);

Kvantitativní výzkumné projekty: slovní hodnocení barvy zvuku; nepodobnost stimulů; dimenzionalita percepčních prostorů; barva houslových tónů;

Vztah objektivních a subjektivních vlastností tónů různých výšek; shoda respondentů; experimentální úpravy signálů pro poslechové testy; drsné a bzučivé zvuky;

Preferenční párové testy; objektivní příčiny preference; vzdálenost spekter; korelace kvality se spektrem tónů; časové dimenze barvy; vliv rozeznění na barvu tónů; vibráto; drsnost;

Výsledky učení

Po absolvování studenti budou mít znalosti o principech slyšení potřebných k porozumění příčinám subjektivního vnímání hudebních zvuků posluchačem na základě fyzikálních vlastností jejich signálů. Budou znát souvislosti psychoakustických veličin hlasitost, výška a barva tónu s výskytem nervových vzruchů na vláknech sluchového nervu v čase a v rámci kritických pásem. Budou znát principy základních psychoakustických měření vedoucích k získávání poznatků o subjektivních sluchových vjemech s možnostmi jejich případného použití při zpracování tématu diplomové práce. Dokáží se orientovat v nelineární míře vlivu fyzikálních vlastností zvuků na jejich subjektivní hodnocení. Budou rozumět souvislostem barvy tónů s posluchačskými preferencemi při percepci hudebních zvuků.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyzikální akustiky, hudební akustiky a psychoakustiky z akustických předmětů bakalářského studia HAMU nebo na úrovni přijímacího řízení do magisterského studia na KZT HAMU.

Literatura

Doporučená literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978.

ŠTĚPÁNEK, Jan - MORAVEC, Ondřej. Barva hudebního zvuku a její slovní popis. Praha: AMU, 2005. ISBN 8073310317.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v pondělí 16:25 - 17:55

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů