Hudební a psychologická akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPSA1 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování studenti budou mít znalosti o principech slyšení potřebných k porozumění příčinám subjektivního vnímání hudebních zvuků posluchačem na základě fyzikálních vlastností jejich signálů. Budou znát souvislosti psychoakustických veličin hlasitost, výška a barva tónu s výskytem nervových vzruchů na vláknech sluchového nervu v čase a v rámci kritických pásem. Budou znát principy základních psychoakustických měření vedoucích k získávání poznatků o subjektivních sluchových vjemech s možnostmi jejich případného použití při zpracování tématu diplomové práce. Dokáží se orientovat v nelineární míře vlivu fyzikálních vlastností zvuků na jejich subjektivní hodnocení. Budou rozumět souvislostem barvy tónů s posluchačskými preferencemi při percepci hudebních zvuků.

Forma studia

přednáška, 2 h /týdně

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyzikální akustiky, hudební akustiky a psychoakustiky z akustických předmětů bakalářského studia HAMU nebo na úrovni přijímacího řízení do magisterského studia na KZT HAMU.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl prohloubit teoretické znalosti studentů o principech slyšení a o psychoakustických zákonitostech vyplývajících ze zpracování zvuku lidským sluchovým aparátem. V návaznosti na prezentovaný model slyšení a bakalářský předmět Hudební akustika jsou příčiny vnímání hudebních zvuků doplněny o psychoakustické zákonitosti a závislosti na vlastnostech zvukových signálů. Psychoakustické veličiny popisující subjektivní vnímání hlasitosti, výšky a barvy tónů jsou vysvětlovány chováním nervových vzruchů na jejich výskytu v čase a v rámci kritických pásem. S praktickými výstupy z psychoakustických měření vedoucích ke získávání poznatků o subjektivních sluchových vjemech jsou studenti seznámeni na příkladech mnohadimenzionálního vjemu barva zvuku. Při výkladu základů experimentální psychoakustiky je kladen důraz na možnost uplatnit tyto poznatky o provádění psychoakustických poslechových testů se zvuky a o publikování získaných výsledků v diplomové práci.

Tematické okruhy:

Princip slyšení: ucho vnější, střední, vnitřní; bazilární membrána; vláskové buňky; neurogram; aferentní sluchová dráha; mechanismy rozlišení hudebních zvuků;

Subjektivní vlastnosti zvuku: psychoakustická měření; sluchové vjemy; subjektivní a objektivní veličiny; faktory ovlivňující percepci; objektivizace psychologických měření;

Hlasitost zvuku: změna nervových vzruchů se změnou SPL; phase locking; křivky stejné hlasitosti; phon, son; sumace hlasitosti spektrálních složek; ovlivnění ostatních subjektivních vjemů hlasitostí;

Výška tónu: časové a polohové určení výšky; mel; způsoby určení výšky; vliv dalších parametrů na vnímání výšky;

Barva zvuku: sound quality, sound color, timbre; definice; subjektivnost vnímání barvy;

Historie poznatků o barvě zvuku: Fourier, Ohm, Helmholtz, Stumpf, Schumann, Gray; propojení zákonitostí ve vnímání zvuku s jeho fyzikálními vlastnostmi; akustické a psychoakustické vlastnosti; energetické a časové dimenze;

Objektivní příčinnost barvy: intervalové a formantové (barkové) pojetí; frekvenční struktura; těžiště spektra; časové změny v periodicitě a nepravidelnosti; okamžité a dlouhodobé spektrum; směrovost barvy;

Experimentální psychoakustika: získávání poznatků o zvucích a jejich poslechu; hypotézy; stimuly; respondenti; experimenty; analýza dat; závěry;

Psychoakustické experimenty: poslech zvuku; poslechové testy; etické principy; shoda posuzovatelů; objektivizace výsledků; publikování (diplomová práce);

Kvantitativní výzkumné projekty: slovní hodnocení barvy zvuku; nepodobnost stimulů; dimenzionalita percepčních prostorů; barva houslových tónů;

Vztah objektivních a subjektivních vlastností tónů různých výšek; shoda respondentů; experimentální úpravy signálů pro poslechové testy; drsné a bzučivé zvuky;

Preferenční párové testy; objektivní příčiny preference; vzdálenost spekter; korelace kvality se spektrem tónů; časové dimenze barvy; vliv rozeznění na barvu tónů; vibráto; drsnost;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978.

ŠTĚPÁNEK, Jan - MORAVEC, Ondřej. Barva hudebního zvuku a její slovní popis. Praha: AMU, 2005. ISBN 8073310317.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v pondělí 15:45 - 17:15

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů