Matematicko-fyzikální minimum

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171MFM Z 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se bude orientovat ve vybraných okruzích aplikované matematiky a fyziky a bude je umět aktivně používat.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti se teoreticky i prakticky seznámí s vybranými okruhy aplikované matematiky a fyziky, které budou potřebovat pro úspěšné zvládnutí navazujících předmětů během studia i ve své budoucí praxi. Cílem předmětu je umožnit studentům přicházejícím z různých typů škol a vybavených nestejnou úrovní znalostí matematiky a fyziky doplnit si znalosti a dovednosti, které budou vyžadovány v průběhu jejich studia.

Tematické okruhy:

Čísla, diskrétní a spojité veličiny, převod A/D a D/A

Číselné soustavy (dekadická, binární, hexadecimální), standardy zápisu.

Základní numerické operace (zlomky, vyjádření hudebních intervalů)

Logaritmus, dB, cent

Goniometrické funkce (sin, cos)

Fourierova řada, Fourierova transformace, FFT

Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, vyhodnocování experimentálních dat

Základy fyzikální akustiky

Základy elektrotechniky a elektroniky

Základy informatiky

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 10. vydání. Praha: Prometheus. ISBN: 978-80-7196-458-2.

HORÁK, Zdeněk a František KRUPKA. Fyzika. 3. vydání. Praha: SNTL, 1981.

SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 6. vydání Praha: Prometheus. ISBN 978-80-7196-475-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test a ústní pohovor, ve kterých student prokáže znalosti látky uvedené v tematických okruzích (50 % výsledného hodnocení písemná část, 50 % ústní část). Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost LabEA
laboratoř exp. akustiky

(Lichenštejnský palác)
GUŠTAR M.
15:00–18:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
2. týden v měsíci

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–18:00 Milan GUŠTAR laboratoř exp. akustiky
Lichenštejnský palác
2. týden v měsíci přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů