Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT7 ZK 6 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si na menších úkolech prověří správnost postupů pro připravovaný absolventský výkon. Dokáží k tomu využít veškeré znalosti, dovednosti i kompetence své specializace. Pracují v týmu v požadovaných fázích přípravy, nahrávání i postprodukce. Dílčí úkoly zpracovávají samostatně.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Příprava na realizaci magisterských absolventských výkonů obou specializací. Během výuky může být zařazeno několik menších projektů, které pedagog zadává z důvodu zajištění vyšší úrovně provedení abs. výkonu.

Shrnutí obsahu předmětu:

Výuka je zaměřena na realizaci magisterského absolventského výkonu. K tomuto účelu může být zařazeno více úkolů, řešící část problematiky zadání.

Tematické okruhy:

  1. Projekty se zaměřením na téma absolventského výkonu
  2. Hudební režie - příprava na absolventský výkon při nahrávání zadaných úkolů
  3. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů
  4. „Live“ mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl
  5. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu
  6. Poslech a oprava realizovaných děl, mix a mastering

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Další tituly budou upřesněny vyučujícím dle individuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky nebo provedení hudební režie hudebního snímku. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student hudební režie předkládá podrobnou zprávu o nahrávání.

Student během semestru zpracuje několik zvukových snímků, s přihlédnutím k pozdější realizaci absolventskému výkonu. Povinná docházka na praktická cvičení: 90 %. Požaduje se spolupráce se studenty bakalářského stupně studia.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů