Úvod do psycho-akustickývh měření

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPA zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky experimentálních akustických a psychoakustických měření. Seznámit s metodami výzkumu, se zásadami publikování výsledků, se základními formami a způsoby získávání experimentálních dat, s možnostmi objektivizace popisu subjektivních vjemů, s měřením fyziologických schopností lidského slyšení, s měřením akustického pole a prostředků pro jeho ovlivnění.

Tematické okruhy:

Provozní, umělecké a vědecké metody získávání poznatků; metodologie výzkumu; výzkumné otázky; výběr metody pro zodpovězení;

Metodologie psychoakustických výzkumů; kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie; fyzikální a psychoakustická měření; typy proměnných; volba strategie;

Výzkumný projekt; zakotvení tématu práce; výzkumné otázky a indikátory; výzkumné hypotézy;

Psychoakustický experiment; poslechové testy; stimuly, respondenti; design testu;

Zpracování výsledků měření; příprava výsledků k publikování; práce s literaturou; jak studovat odborné prameny;

Struktura publikací (technické zprávy, odborné články, absolventské práce); struktura kapitol (abstrakt, úvod, postup, experiment/teorie, výsledky, závěry, literatura);

Citace; odkazy v textu; seznam literatury; formy citací; normy pro citace;

Časté chyby v projektech a publikacích; vědecká a publikační etika;

Exkurze MARC; různé typy akustických měření a prostředky pro ně;

Měření akusticky pohltivých a difúzních materiálů; činitel zvukové pohltivosti akustických obkladů; technická zpráva;

Měření akustická intenzity; technická zpráva;

Signálová analýza v software Adobe Audition;

Výsledky učení

Předmět seznamuje s rozdíly mezi fyzikálními a psychologickými měření, se základy psychoakustických měření, se způsobem jejich výhodnocování a se zásadami publikování výsledků. Studenti si v praxi vyzkoušejí získané teoretické poznatky na příkladech akustických měření souvisejících s vnímáním zvuku posluchačem.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky, základní znalosti z předmětu Úvod do akustiky pro hudebníky

Literatura

text v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast a vypracování zprávy z měření

Poznámka

Výuka v letním semestru každé pondělí od 14:00 - 14:45

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů