Seminář bicích nástrojů 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBIN6 zápočet 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Tento seminář je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzi pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Studenti se naučí identifikovat a použít vhodnou strategii pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů. Zároveň získávají, popřípadě zlepšují znalosti vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace na poli hudebního umění.

Studenti mají možnost vyzkoušet si interpretaci skladeb před publikem.

Jsou vedeni ke schopnosti obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak vedeni ke schopnosti konstruktivní kritiky, jasnému formulování myšlenek.

Studenti jsou vedeni ke schopnosti vést „uměleckou dílnu - workshop“.

Tematické okruhy:

Interpretace skladeb před kolektivem studentů a vyučujících. Sluchová analýza skladeb interpretovaných ostatními studenty. Diskuze o pojetí a provedení.

Workshopy a semináře s hostujícími pedagogy a výkonnými umělci.

Výsledky učení

Studenti jsou schopni interpretace skladeb před publikem, tvořeným spolužáky a vyučujícími. Umí zacházet s trémou.

Dokáží obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak schopni konstruktivní kritiky, dokáží jasně formulovat myšlenky. Studenti si osvojí nové komunikační prostředky a dokáží je aplikovat na poli hudebního umění.

Jsou otevření novým trendům, kriticky vnímaví k širokému spektru možností technických i uměleckých, orientují se v něm a jsou schopni výběru a aplikace nových poznatků ve prospěch rozvoje vlastních dovedností.

Studenti jsou schopni zorganizovat a vést vlastní workshop.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, v úzké závislosti na repertoáru každého studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Zodpovědná příprava vlastních vystoupení. Iniciativní zapojení do odborných diskuzí. Aktivní účast při workshopech hostujících pedagogů. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů